ارزیابی هیدرولیکی شبکه توزیع آب شهر صالح‌آباد (استان ایلام) باهدف نشت‌یابی شبکه و کاهش هدررفت آب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

2 استادیار، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

3 معاونت بهره برداری و توسعه آب ، شرکت آب و فاضلاب استان ایلام، ایلام، ایران

چکیده

با توجه به خشکسالی‌های اخیر و کاهش سطح سفره آب‌های زیرزمینی، مدیریت منابع آب یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که موردتوجه مسئولین و کارشناسان این حوزه قرارگرفته است. در این مطالعه برای کاهش شکستگی و هدر رفت شبکه توزیع آب شهر صالح‌آباد (مقایسه داده‌های تولید آب و مصرف مشترکین نشان داد که در این شبکه بیش از 60 درصد هدر رفت آب وجود دارد) بررسی‌های میدانی، فشارسنجی و نشت‌یابی و تحلیل هیدرولیکی با تلفیق نرم‌افزارهای AutoCAD، WaterGEMS و GIS انجام گرفت. شبیه‌سازی شبکه توزیع نشان داد فشار در بیشتر مناطق شهر بین 35 تا 55 متر آب است. با کمک نرم‌افزار WaterGEMS، مناطقی از شبکه که دارای فشار بیش از 50 متر آب بود تعیین و با بررسی‌های میدانی و استفاده از روش بستن شیرهای کشویی به‌صورت پله‌ای در مناطق مذکور، 6 نقطه به‌عنوان مناطق پر ریسک ازنظر نشت شناسایی شد. در ادامه توسط دستگاه نشت‌یاب، 3 مورد شکستگی شناسایی و نسبت به رفع آن‌ها اقدام شد. دبی سنجی مجدد شبکه کاهش 20 درصدی میزان هدر رفت را نشان داد. با توجه به بافت شهری و توپوگرافی منطقه پیشنهاد گردید با نصب شیر فشارشکن در نقاط بحرانی شبکه، فشار شبکه به 16 تا 30 متر کاهش یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Hydraulic evaluation of water distribution network of Salehabad city (Ilam province) in order to detect network leakage and reduce water loss

نویسندگان [English]

 • Hamed Abdollahi 1
 • Jafar Mamizadeh 2
 • Reza Rezaei 3
1 M.Sc. Student, Department of Water Engineering, Faculty of Agriculture, Ilam University, Ilam, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Water Engineering, Faculty of Agriculture, Ilam University, Ilam, Iran.
3 Deputy of Exploitation and Development of Water, Ilam Water and Sewerage company, Ilam, Iran.
چکیده [English]

Water resources management is one of the most important issues that are considered by experts in this field due to the reduction of rainfall and the reduction of groundwater levels. In this study, to reduce pipe fractures and water loss in Salehabad city (Comparison of water production and customer consumption data showed that there is more than 60 percent water loss in this network) field studies, pressure gauges, leak detection, and hydraulic analysis were performed by combining AutoCAD, WaterGEMS and GIS software. Points of the water distribution network that had more than 50 mH2o pressure were identified and then by field studies and using the method of closing the gate valves as a step by step, 6 points were identified as high-risk points of leakage. Therefore, with the check of the areas by the leak detector, 3 cases of pipe fractures were found and the remeasurement showed that the repair of these pipe fractures had reduced water loss by 20 percent. Depending on the urban texture and topography of the area, it was suggested to reduce the network pressure to 16 to 30 mH2o by installing a pressure relief valve in critical points of the network.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Field data
 • Hydraulic analysis
 • Leakage
 • Water distribution network
 • Watergems
 • Water loss
 1. Attari, M., Mogharabi, M., & Menavarian, A. (2017). Application of pressure node measurement method in leak detection. Journal of Civil and Environmental Engineering, 47 (2), 53–62. (In Persian)
 2. Ayad, A., Khalifa, A., Fawy, M., & Moawad, A. (2021). An integrated approach for non-revenue water reduction in water distribution networks based on field activities, optimisation, and GIS applications. Ain Shams Engineering Journal. (In Press)
 3. Caballero, J., & Ravagnani, A. (2019) Water distribution networks optimization considering unknown flow directions and pipe diameters. Computers and Chemical Engineering, 127, 41–48.
 4. Covelli, C., Cozzolino, L., Cimorelli, L., Della Morte, R., & Pianese, D. (2016). Optimal location and setting of PRVs in WDS for leakage minimization. Water Resources Management Journal, 30(5), 1803–1817.
 5. Gerard Sanz, G., & Ramon Perez, R. (2015). Comparison of demand calibration in water distribution networks using pressure and flow sensors. 13th Computer Control for Water Industry Conference, CCWI. Procedia Engineering, 119, 771–780.
 6. Juan Saldarriaga, J., & Salcedo, A. (2015). Determination of optimal location and settings of Pressure Reducing Valves in Water Distribution Networks for minimizing water losses. 13th Computer Control for Water Industry Conference, CCWI 2015. Procedia Engineering, 119, 973–983.
 7. Lambert, A., & Fantozzi, M. (2010). Recent developments in pressure management. In Proceedings of IWA Conference Water Loss’ 6th-9th June, Sao Paolo, Brazil.
 8. Li, W., Ling, W., Liu, S., Zhao, J., Liu, R., Chen, Q., Qiang, Z., & Qu, J. (2011). Development of system for detection, early warning, and control of pipeline leakage in drinking water distribution: A case study. Journal of Environmental Science, 23(11), 1816–1822.
 9. Luigi Berardi, L., Simone,A., Laucelli, D., & Giustolisi, O. (2017). Feasibility of mass balance approach to Water Distribution Network model calibration. Procedia Engineering, 186, 551–558.
 10. Moasheri, R., Ghazizadeh, M.R., & Tashayoei, M.R. (2021). Leakage detection in water networks by a calibration method. Flow Measurement and Instrumentation, 80, 101995.
 11. Sabet, M., Nasirian, A., Mohtasham, M., & Ahrari, M. (2019). Determination of value and location of the leakage in water distribution networks using calibration (Case Study: The water distribution network of Golbahar, Khorasan Razavi). Journal of Water and Wastewater, 30(6), 119–125. (In Persian)
 12. Satarzadeh, A., Khezri, M., & Fazeli, M, R. (2015). In the plans of modification and development of water distribution networks to WaterGEMS, the use of modeling software in order to reduce the real waste and present the hydraulic model of Nasim Shahr. The Second National Conference on Water Crisis, Shahrekord University, Iran. (In Persian)
 13. Shekofteh, M., Ghazizadeh, M., & Yazdi, J. (2018). Finding the Leakage Range in Separate Areas of Water Distribution Networks (DMA). 2nd Iranian Congress of Water and Wastewater Science and Engineering, Isfahan University of Technology, Iran, 67–79. (In Persian)
 14. Tabesh, M., & Vaseti, M.M. (2006). Leakage Reduction in Water Distribution Networks By Minimizing the Excess Pressure. Journal of IranWater Resources Research, 2(2), 53–66.(In Persian)
 15. Taj Abadi, Y., Jalili Ghazizadeh, M., & Moslehi, I. )2018(. A field data-based method to determine the pressure-burst relationships in urban water distribution networks. Environmental Sciences. 16(1), 127–140. (In Persian)
 16. Vrachimis, G.,Timotheou, S., Demetri, N., Marios, M., & Polycarpou, M. (2021). Leakage Detection and Localization in Water Distribution Systems: a Model Invalidation Approach. Control Engineering Practice, 110, 104755.
 17. Weber, R., Huzsvár, T., & Hos, C. (2020). Vulnerability analysis of water distribution networks to accidental pipe burst. Water Research, 184(1), 1-11.