تأثیر برهم‌کنش ورمی‌کمپوست و چای کمپوست بر خیار گلخانه‌ای تحت تنش آبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مهندسی آب، دانشکده آب و خاک، دانشگاه زابل

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی آب، دانشکده آب و خاک، دانشگاه زابل

چکیده

در این تحقیق به بررسی سطوح مختلف آب آبیاری، ورمی‌کمپوست و چای‌کمپوست بر گیاه خیار گلخانه‌ای پرداخته شد. آزمایش به صورت کرت‌های خرد شده در قالب طرح کاملا تصادفی و به صورت پشته‌ای انجام گرفت. تیمارها شامل سه سطح چای کمپوست(25، 50 و 75 درصد حجمی)، سه سطح ورمی‌کمپوست(1، 5/1 و 2 کیلوگرم در هر متر مربع) و سه سطح تنش آبی(100، 75 و 50 درصد نیازآبی گیاه) بود. ورمی‌کمپوست قبل از کاشت به خاک داده شد و چای کمپوست در سه مرحله(30 روز، 60 روز و 90 روز بعد از کاشت) بر روی گیاه پاشیده شد. نتایج نشان داد تیمارها بر پارامترهای اندازه-گیری شده شامل قطر، طول و وزن میوه، ارتفاع بوته، عملکرد و بهره‌وری آب آبیاری در سطح احتمال پنج و یک درصد تأثیر معنی‌داری داشت. کاهش مصرف آب باعث کاهش عملکرد و اجزای عملکرد گردید اما از این نظر بین تیمار 100 و 75 درصد نیاز آبی گیاه تفاوت معنی‌دار مشاهده نشد. اثرات متقابل ورمی‌کمپوست، چای‌کمپوست و تنش‌آبی نشان داد در شرایطی که کم‌آبی 75 درصد به‌کار می‌رود استفاده 75 درصدی ورمی‌کمپوست و چای کمپوست باعث کاهش اثرات تنش آبی می‌شود. اثرات متقابل ورمی‌کمپوست و چای‌کمپوست نشان داد در استفاده 100 درصدی از ورمی‌کمپوست جهت کاهش عملکرد و اجزای آن بایستی مصرف چای‌کمپوست تا 50 درصد کاهش یابد. اما زمانی‌که ورمی‌کمپوست کامل استفاده نمی‌شود می‌توان، مصرف چای کمپوست را تا 75 درصد افزایش داد. بنابراین می‌توان گفت اثرات ورمی‌کمپوست و عصاره آن بر روی رشد گیاهان بستگی به غلظت آن‌ها دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of vermicompost and tea compost on cucumber greenhouse under water stress

نویسندگان [English]

  • halimeh piri 1
  • paria rashki 2
1 Assistant Professor, Department of Water Engineering, College of Water and Soil, Zabol University
2 M. Sc. Student, Department of Water Engineering, College of Water and Soil, Zabol University
چکیده [English]

In this study, different levels of irrigation water, vermicompost and tea-pump were studied on cucumber greenhouse. The experiment was conducted as a split plot in a completely randomized, stacked design. The treatments consisted of three levels of compost tea (25, 50 and 75% vol.), Three levels of vermicompost (1, 1.5 and 2 kg / m2) and three levels of water stress (100, 75 and 50% plant water requirement) Was. Vermicompost was harvested before planting, and compost tea was sprayed on the plant in three stages (30 days, 60 days and 90 days after planting). The results showed that treatments had a significant effect on measured parameters including diameter, length and weight of fruit, plant height, yield and irrigation water productivity at 5% probability level. Reducing water consumption reduced yield and yield components, but there was no significant difference between treatments of 100 and 75% of the water requirement of the plant. The interaction effects of vermicompost, tea-pump and water stress indicate that using 75% water content, 75% vermicompost and compost tea reduce the effects of water stress. The interaction effects of vermicompost and tea-pump have shown that using 100% vermicompost to reduce the yield and its components should reduce the consumption of tea-pump to 50%. But when vermicompost is not used up, it is possible to increase the consumption of compost tea by up to 75%. Therefore, it can be concluded that the effects of vermicompost and its extract on plant growth depend on their concentration.

کلیدواژه‌ها [English]

  • fertilization
  • management
  • irrigation water
  • productivity
  • yield
1. ضرابی م. موثقی ش و رضایی ن (1389) بررسی تأثیر ورمی­ کمپوست در تولید خیار ارگانیک گلخانه­ ای. اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم، مرکز تحقیقات و کشاورزی اصفهان، اصفهان، ایران.
2. قادری م، حسینی م، و کرامتی ل (1390) تأثیر کود کمپوست مواد آلی بر خصوصیات رشدی خیار، گوجه فرنگی، کلم و کاهو در محیط گلخانه. علوم کشاورزی ایران، 69:41-60.
3. عموآقایی ر، و بقایی م (1393) اثر وابسته به غلظت ورمی­کمپوست و عصاره آن بر جوانه ­زنی بذر و رشد رویشی سیاهدانه. پژوهش­های گیاه، 27(4): 702-691.
4. مصلحی ش، نجفی پ، طباطبایی ح و نورمهناد ن (1390) تأثیر تنش رطوبتی بر شاخص­های رشد و عملکرد خیار گلخانه­ ای. آب وخاک، 25(4):775-770.
5. محبتی ع ا، نجفی­مود م ح، شهیدی ع و خاشعی­سیوکی ع (1397) اثر متقابل سطوح مختلف تنش خشکی و کاربرد زئولیت بر عملکرد خیار گلخانه ­ای. علوم و فنون کشت­های گلخانه ­ای، 9(2): 65-55.
6. محمدی م (1385) تغذیه برگی گیاهان گامی مؤثر بر افزایش جذب مواد غذایی و کارایی مصرف کود. مجله زیتون، 28:30-17.
7. میرزایی تخت­گاهی ح، قمرنیا ه، و فرمانی­فرد م (1397) تأثیر ورمی­کمپوست و آبیاری با آب آلوده بر روی عملکرد و اجزاء عملکرد گوجه­ فرنگی و بامیه. پژوهش آب در کشاورزی، 32(4):565-556.
8. میرسهیل م و غلامی م (1388). ورمی­ کمپوست کود گاوی و طریقه تولید آن. انتشارات زیتون، 186 صفحه.
9. وحیدی ع، علیزاده ا، باقی­زاده ا، و انصاری ح (1397)بررسی اثر کاربرد میکوریزا، ورمی­ کمپوست و کود شیمیایی بر عملکرد و میزان لاوسون گیاه دارویی حنا در شرایط تنش کم­ آبی. پژوهش آب در کشاورزی، 32(1): 120-108.
10. Ahmadpour, R., Armand, N., & Hosseinzadeh, S.R. (2016). Effect of vermicompost extract on germination characteristics of chickpea (Cicer arietinum L.) under salinity stress. Seed Research, 2(2): 123-135.
11. Arancon, N., Edwards, C., Dick., R. & Dick L. (2007). Vermicompost tea production and plant growth impacts. Biocycle, 51-52.
12. Arguello, J.A., Ledesma, A., Nunez, S.B., Rodriguez, C.H., & Goldfarb, M.D.D. (2006). Vermicompost effects on bulbing dynamics, nonstructural carbohydrate content, yield, and quality of Rosado paraguayo garlic bulbs. Horticulture Science, 41(3), 589-592.
13. Atiyeh, R.M., Arancon, N., Edwards, C., & Metzger, J.D. (2001). The influence of earthworm processed pig manure on the growth and productivity of marigolds. Bioresource Technology, 81(2), 103-108.
14. Bayoumi, T.Y., Eid, M., & Metwali, E.M. (2008). Application of physiological and biochemical indices as a screening technique for drought tolerance in wheat genotypes. Biotechnology. 7, 2341-2352.
15. Beyk Khurmizi, A., Ganjeali, A., Abrishamchi, P., & Parsa, M. (2010). The effect of vermicompost on salt tolerance of bean seedlings (Phaseolus vulgaris L.). Agroecology. 23,474-485.
16. Hosseinzadeh, S.R., Amiri, H., & Ismaili A. (2016) Effect of vermicompost fertilizer on photosynthetic characteristics of chickpea (Cicer arietinum L.) under drought stress. Photosynthetica 54 (1): 87-92.
17. Hosseinzadeh, S.R., Cheniany, M., & Salimi A. (2014). Effects of foliar application of methanol on physiological characteristics of chickpea (Cicer arietinum L.) under drought stress. Pulses Research. 5,71-82.
18. Jouquet, P., Plumere, T., Thu, T.D., Rumpel, C., Duc, T.T., & Orange D. (2010). The rehabilitation of tropical soils using compost and vermicompost is affected by the presence of endogeic earthworms. Applied Soil Ecology, 46, 125-133.
19. Kashem, A.,  Sarker, A.,  Hossain, I., & Islam, S. (2015). Comparison of the effect of vermicompost and inorganic fertilizer on vegetable growth and fruit production of tomato (Solanumlyco persicum L.). Soil Science, 5, 53-65.
20. Malathesh, G. (2005). Nutrient substitution throught organics in maize. Agricultural Sciences, 6, 1-131.
21. Pant, A. P., Radovich, T. J., Hue, N. V., & Arancon, N. (2011). Effects of vermicompost tea (aqueous extract) on pak choi yield, quality, and on soil biological properties. Compost Science and Utilization, 19 (4), 279-292.
22. Payero, J.O., Melvin, S.R., Irmak, S., & Tarkalson, D. (2009). Yield response of corn to deficit irrigation in a semiarid climate. Agriculture Water Management. 84, 101–112.
23. Rouphael, Y., & Colla, G. (2005). Radiation and water use efficiencies of greenhouse zucchini squash in relation to different climate parameters. European Journal of Agronomy. 23, 183-194.
24. Sahni, S., Sarma, B., Singh, D., Singh, H., & Singh, K. (2008). Vermicompost enhances performance of plant growth-promoting rhizobacteria in Cicer arietinum rhizosphere against Sclerotium rolfsii. Crop Protection, 27, 369-376.
25. Sallaku, G., Babaj, I., Kaciu, S., & Balliu, A. (2009). The influence of vermicompost on plant growth characteristics of cucumber (Cucumis sativus L.) seedlings under saline conditions. Food, Agriculture and Environment(JFAE). 7, 869-872.
26. Sinha, R.K., Dalsukh, V.,  Krunal, C., & Sunita, A. (2010). Embarking on a second green revolution for sustainable agriculture by vermiculture biotechnology using earthworms: Reviving the dreams of Sir Charles Darwin. Agricultural Biotechnology Sustainable Development, 2(7), 113-128.
27. Terakado, J., Tadakatsu, Y., & Shinsuke, F. (2006). Shoot-applied polyamines suppress nodule formation in soybean (Glycine max), Plant Physiology, 163, 497–505.
28. Wang, X., Kang, Y., Liu, P., & Hou, Y. (2007). Effects of soil matric potential on potato growth under drip irrigation in the North China Plain. Agricultural Water Management. 88, 34-42.
29. Warman,  P.R., & AngLopez, M.J. (2010). Vermicompost derived from different feedstocks as a plant growth medium. Bioresource Technology. 101, 4479–4483.