برآورد میزان تبخیر- تعرق و ضریب گیاهی دو گونه بابونه و زیره سبزدر منطقه خرم‌آباد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان. لرستان، ایران.

2 گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، لرستان، ایران.

3 گروه اکواوژی گیاهان زراعی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، لرستان، ایران

چکیده

با توجه به ارزش فراوان آب در ایران، تعیین میزان تبخیر- تعرق محصولات کشاورزی در هر منطقه، ضروری است. یکی از راهکارهای ارائه شده در رابطه با بحث نیاز آبی گیاهان، تعیین میزان تبخیر- تعرق و ضریب گیاهی با کمک لایسیمترها است. زیره سبز و بابونه دو گونه مهم از گیاهان دارویی در ایران می‌باشند. در تحقیق حاضر، به‌منظور برآورد تبخیر تعرق این دو گونه گیاهی، آزمایشی به مدت یک سال در دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان انجام شد. در این تحقیق، هر کدام از گونه‌های دارویی و همچنین گیاه مرجع چمن، در مینی‌لایسیمترها( قطر: 25 سانتی‌متر و ارتفاع: 30 سانتی‌متر) کشت شد. آبیاری هر کدام از واحدهای آزمایشی بر اساس ظرفیت زراعی و به روش اندازه گیری رطوبت وزنی اعمال گردید. طبق نتایج بدست آمده، میزان تبخیر- تعرق و عملکرد گونه بابونه(با تراکم 100 بوته در متر مربع) به ترتیب برابر با 3/610 میلی‌متر و 780 کیلوگرم در هکتار و در گونه زیره سبز برابر با 4/416 میلی‌متر و 300 کیلوگرم در هکتار به دست آمد. در نهایت، بر اساس روش FAO، برای چهار مرحله رشد، نمودار تغییرات ضریب گیاهی ترسیم وبه صورت میانگین، میزان ضریب گیاهی در دوره‌های مختلف رشد، برای گونه بابونه به ترتیب برابر 16/0، 54/0، 86/0 و 5/0 و برای گونه زیره سبز برابر 14/0، 52/0، 7/0 و 5/0 حاصل گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimation of the evapotranspiration and crop coefficient of Chamomile (Matricaria chamomilla L.) and Cumin (Cuminum cyminum L.) in Khorram Abad region

نویسندگان [English]

 • mehri saeedinia 1
 • Farajollah Tarnian 2
 • Seyed Hamzeh Hosseinian 3
 • Ali Heidar Nasrollahi 1
1 Department of Water Engineering, Faculty of Agriculture, Lorestan University, Lorestan, Iran.
2 Department of range land and watershed, Faculty of Agriculture, Lorestan University, Lorestan, Iran.
3 Department of Crop Ecology, Faculty of Agriculture, Lorestan University, Lorestan, Iran. saeedinia.m@lu.ac.ir.
چکیده [English]

Determination of the water requirement and crop evapotranspiration is essential for each region of Iran( because of the value of water). One of the best approaches to assess plant water requirement is the determination of the crop evapotranspiration and coefficient, using lysimeters. Chamomile and cumin are two important medicinal plants in Iran. In this study, an experiment was conducted at the Agriculture Faculty of Lorestan University for one year to estimate the transpiration of these two plant species. In the present research, these species and reference grass seeds were sown in mini Lysimeters. Each of the experimental units was irrigated, based on crop capacity and weighing method. The results showed that the amount of evapotranspiration for chamomile was 610.3 mm for production of 780 Kg/h, and for cumin, evapotranspiration was 416.4 mm for production of 300 Kg/ha, respectively. Finally, based on the FAO method, The crop coefficient (Kc) curves were drawn during different growth periods for both species and, In average, It was concluded that in four stages of plant growth, the KC values for chamomile were 0.16, 0.54, 0.86 and 0.50 and for cumin they were, 0.14, 0.52, 0.7 and 0.5, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Lysimeters
 • medicinal plants
 • Reference Grass Evapotranspiration
 • Water requirement
 • Weighing Moisture
 1. ابراهیمی‌پاک ن. ع. و غالبی س (1393) تعیین تبخیر- تعرق و ضریب گیاهی (kc) چغندرقند با استفاده از لایسیمتر و مقایسه آن با روش­های تجربی در شهر کرد. چغندر قند. 30(1): 58-41.
 2. احسانی س. م.، حشمتی غ. ع. و تمرتاش ر (1394) بررسی اثر عوامل پستی‌ و بلندی و شاخص‌های LFA بر تغییرات تنوع گیاهی (مطالعه موردی: مراتع ییلاقی ولویه کیاسر). مرتع. ۹(۳): 267-255.
 3. حقیر السادات ب. ف.، وحیدی ع.، صبور م.ح.، عظیم زاده م.، کلانتر س.م. و شرف الدینی م (1390). بررسی ترکیبات مؤثره آنتی‌اکسیدانی اسانس گیاه دارویی زیره سبز (Cuminum cyminum L.) بومی استان یزد. شهید صدوقی دانشگاه علوم پزشکی. 19(4): 481-472.
 4. خسروشاهی م (1392) محاسبه نیاز آبی گونه سمر در چند ناحیه رویشی خلیج عمانی ایران. جنگل و صنوبر ایران. 31(2): 315-300.
 5. راد م. ه.، عصاره م. ح.، سلطانی م. و تجملیان م (1392). تعیین نیاز آبی، ضریب گیاهی و کارایی آب در دو گونه اکالیپتوس در شرایط لایسیمتری. پژوهش آب ایران. 7(12): 78-71.
 6. ریحانی ن. و خاشعی‌سیوکی ع (1394) برآورد ضریب گیاهی زیره سبز در مراحل مختلف رشد به روش لایسیمتری در منطقه بیرجند. آب و خاک. 29(5): 1056-1074.
 7. زارعی ع. ر.، امیری م. ج.، ظهرابی ص. و بومه ف (1395) تعیین ضریب گیاهی (Kc) در گونهMedicago polymorpha با استفاده از میکرو لایسیمتر وزنی. مرتع. ۱۰(2): 212-204.
 8. زارعی ع. ر.، ظهرابی ص. و بومه، ف (1396) ارزیابی مراحل مختلف رشد و تعیین ضریب گیاهی (Kc) سیاهدانه (Nigella sativa L.).تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران. 33(4): 607-597.
 9. شریفی‌عاشورآبادی ا.، روحی­پور ح.، عصاره م. ح.، عقدایی س. ر. و لباسچی م. ح (1393) تعیین نیاز آبی گل محمدی (Rosa damascena Mill.) با استفاده از لایسیمتر. تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران. 30(6): 931-923.
 10. علیزاده ا (1392) رابطه آب و خاک و گیاه. چاپ ششم. انتشارات دانشگاه امام رضا(ع). مشهد. 326 صفحه.
 11. علیزاده ا.، طاووسی م.، اینانلو م.، نصیری محلاتی م (1383) اثر رژیم‌های مختلف آبیاری بر مقدار محصول و اجزای عملکرد زیره سبز. پژوهش‌های زراعی ایران. 2(1): 42-35.
 12. قمرنیا ه.، جعفری‌زاده م.، میری ا.، قبادی م.ا (1392). تعیین نیاز آبی گشنیز (Coriandrum sativum L.) به روش لایسیمتری در منطقه‌ای با اقلیم نیمه خشک. علوم و فنون کشاورزی (علوم آب و خاک). 17(66): 10-1.
 13. Alinian S and Razmjoo J (2014) Phenological, yield, essential oil yield and oil content of cumin accessions as affected by irrigation regimes. Industrial Crops and Products. 54: 167-174.
 14. Allen R.G, Pereira L.S, Raes D and Smith M (1998) Crop evapotranspiration: guidelines for computing crop water requirements. In: Proceedings of the Irrigation and Drainage Paper No. 56. Food and Agricultural Organization. United Nations. Rome. Italy. Pp. 90-134.
 15. Arazmjo E, Heidari M and Ghanbari A (2010) Effect of water stress and type of fertilizer on yield and quality of chamomile (Matricaria chamomilla L.). Crop Sciences. 12(2): 100-111.
 16. Hassan F.A.S. and Ali E.F (2014) Impact of different water regimes based on class-A pan on growth, yield and oil content of Coriandrum sativum L. plant. Journal of the Saudi Society of Agricultural Sciences. 13(2): 155-161.
 17. Jaafar H, Khraizat Z, Bashour I and Haidar M (2017). Determining water requirements of biblical hyssop using an ET-based drip irrigation system. Agricultural Water Management. 180: 107-117.
 18. Ko J, Piccinni G, Marek and Howell T (2009) Determination of growth-stage-specific crop coefficient (Kc) of cotton and wheat. Agricultural Water Management. 96: 1691-1697.
 19. Mahdavi-Damghani A, Kamkar B, Al-Ahmadi MJ, Testi L, Muñoz-Ledesma FJ and Villalobos F.J ( 2010). Water stress effects on growth, development and yield of opium poppy (Papaver somniferum L.). Agricultural water management. 97(10): 1582-1590.
 20. Piccinni G, Ko J, Marek T and Howell T (2009) Determination of groeth-stage-specific crop coefficient (Kc) of maize and sorghum. Agricultural Water Management. 96: 1698-1704.
 21. Pirzad A, Alyari M.R, Shakiba M.R, Zehtab-Salmasi S and Mohammadi A (2006) Essential Oil Content and Composition of German Chamomile (Matricaria chamomilla L.) at different Irrigation Regimes. Agronomy. 5(3): 451-455.