بررسی عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی مصرف آب بالنگوی شهری و شیرازی تحت شرایط تنش خشکی برای مدیریت آبیاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران – ایران

2 استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکدۀ علوم کشاورزی دانشگاه شاهد، تهران - ایران

3 عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات گیاهان دارویی دانشگاه شاهد، تهران – ایران. دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکدۀ علوم کشاورزی دانشگاه شاهد، تهران - ایران.

4 استادیار گروه زیست‌شناسی، دانشکدۀ علوم، دانشگاه ارومیه، ارومیه – ایران.

چکیده

به‌منظور ارزیابی تأثیر تنش آبی بر عملکرد و کارایی مصرف آب گیاه دارویی بالنگو، آزمایشی به‌صورت کرت­های خرد‌شده در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعۀ تحقیقاتی مرکز گیاهان دارویی دانشگاه شاهد تهران در سال زراعی
91-1390 اجرا شد. عامل اول، سیستم آبیاری در دو سطح 40 و 60 درصد تخلیۀ آب قابل استفادۀ خاک؛ عامل دوم، گونه­های بالنگو شامل  Lallemantia. royleana(بالنگوی شیرازی)وL. iberica  (بالنگوی شهری)؛ و عامل سوم، منشأ توده در دو سطح ارومیه و مشهد بود. تنش آبی سبب کاهش معنادار 07/31 درصد شاخص سطح برگ در L. iberica شد، ولی در گونۀ L. royleana تغییری ایجاد نکرد. بیشترین عملکرد دانه مربوط به 40 درصد تخلیۀ آب قابل استفادۀ خاک با میانگین 4/208 کیلوگرم در هکتار و بیشترین عملکرد مربوط به گونۀ L. iberica با میانگین 4/189 کیلوگرم در هکتار به‌دست آمد و عملکرد بالنگوی شهری در برابر تنش آبی، 03/28 درصد و در گونۀ شیرازی 11/11 درصد کاهش نشان داد. بین اکوتیپ­های گونۀ L. iberica ، اکوتیپ مشهد از لحاظ عملکرد دانه، شاخص برداشت و کارایی مصرف آب به‌ترتیب با 76/38، 63/36 و32/37 درصد در مقایسه با اکوتیپ ارومیه بیشترین میانگین­ها را نشان داد، ولی در گونۀ L. royleanaتفاوت معناداری بین اکوتیپ­ها دیده نشد. همبستگی مثبت و معناداری بین کارایی مصرف آب و شاخص سطح برگ (44/0)، وزن دانه در بوته (53/0)، عملکرد دانه (98/0)، عملکرد بیولوژیک (61/0) و شاخص برداشت (91/0) دیده شد.
 
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of yield, yield components and water use efficiency of Shahri and Shirazi balangu (Lallemantia sp) under drought stress for irrigation management

نویسندگان [English]

  • Mina Abdolahi 1
  • Saeideh Maleki Farahani 2
  • Mohammad Hosein Fotokian 3
  • Abdollah Hasanzade Goorut Tappe 4
1 M.Sc. Student of Crop Production, Departemnt of Crop Production and Plant Breeding, College of Agricultural Science, Shahed University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor of Department of Crop Production and Plant Breeding, College of Agricultural Science, Shahed University, Tehran, Iran; Faculty member of Medicinal Plants Research Institute, Shahed University, Tehran- Iran
3 3. Associated Professor of Department of Crop Production and Plant Breeding, College of Agricultural Science, Shahed University, Tehran – Iran; Faculty member of Medicinal Plants Research Institute, Shahed University, Tehran- Iran
4 Assistant Professor of Department of Biology, College of Science, Urmia University, Urmia- Iran.
چکیده [English]

To evaluate the effect of water stress on yield and Water Use Efficiency (WUE) of Lallemantia sp, an experiment was conducted as split plot factorial in randomized complete block design with three replications in the field of Medicinal Plants Research Center of Shahed University, Tehran in 1390-91. The first factor was irrigation system including 40 and 60 percent depletion of available soil water (ASW), the second factor was Lallemantia species including, Lallemantia. iberica and L. royleana and the third factor was the origin of ecotypes, Urmia and Mashhad. Water stress decreased leaf area index (LAI) 31.07 percent of L. iberica significantly, but L. royleana didn’t change. The highest grain yield with an average of 208.4 kg.ha-1 obtained at 40 percent depletion of ASW and related to L. iberica with an average of 189.4 kg.ha-1. Grain yield decreased by 28.03 percent in Shahri species but Shirazi species showed11.11 percent reduction of yield. Significant difference was seen in L. iberica ecotypes and Mashhad ecotype in terms of grain yield, harvest index and water use efficiency with 38.76, 36.63 and 37.32 percentage, respectively showed the highest means compared with Urmia ecotype but any significant changes was not seen in ecotypes of L. royleana. Significant positive correlation was between WUE and LAI (0.44), seed weight (0.53), grain yield (0.98), biological yield (0.61) and harvest index (0.91).
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ecotype
  • Irrigation
  • LAI
  • Lallemantia iberica
  • Lallemantia. royleana