کلیدواژه‌ها = خشکسالی کشاورزی
پایش خشکسالی در کشت های غیرآبی با استفاده از تکنیک سنجش از دور

دوره 2، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 39-52

روزبه موذن زاده؛ صالح ارشد؛ بیژن قهرمان؛ کامران داوری


شبیه سازی تصادفی شدت خشکسالی براساس شاخص پالمر

دوره 1، شماره 1، شهریور 1390، صفحه 1-13

مجتبی شفیعی؛ بیژن قهرمان؛ حسین انصاری؛ محمد باقر شریفی