نویسنده = ������������������ ������ ��������
شبیه‌سازی پارامترهای کیفی آب سطحی، رسوبات معلق و فلزات سنگین (رودخانه ساروق)

دوره 12، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 763-781

سید احمد میرباقری؛ مریم Khalilzade Poshtegal