نویسنده = ������������ ������ ��������
بررسی اثرات تخریبی جریان سیلابی بر روی دال بتنی کف سرریز (مطالعه موردی: سرریز سد بوکان)

دوره 12، شماره 3، شهریور 1401، صفحه 497-510

امیر بهرامی فر؛ حسن افشین؛ مهرداد امامی تبریزی