نویسنده = ������������ ������ ��������
مدل‌سازی عددی اثر کشیدگی بیضوی بر عملکرد هیدرولیکی دریچه سالونی بیضوی

دوره 12، شماره 2، تیر 1401، صفحه 263-275

فرانک مبارک؛ سید محسن سجادی؛ جواد احدیان؛ مهدی زینی وند