نویسنده = �������� ���������� ��������
ارزیابی تطبیقی داده‌های شبکه‌ای بارش و دمای سامانه جهانی داده‌گواری زمینی (مطالعه موردی: حوضه حله)

دوره 12، شماره 2، تیر 1401، صفحه 231-244

سعید شکری کوچک؛ علی محمد آخوندعلی؛ محمدرضا شریفی؛ وحید شکری کوچک