نویسنده = ������������ ��������
تعیین نیاز آبی گیاهان فضای سبز شهری

دوره 10، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 131-141

زینب سجودی؛ فرهاد میرزایی اصلی