نویسنده = جعفری، رویا
تعداد مقالات: 1
1. طراحی، ساخت و ارزیابی کارآیی لایسیمتر وزنی خودکار

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 61-73

واحدبردی شیخ؛ حسن رضایی مقدم؛ رویا جعفری؛ زهره غلامی؛ جواد شیخ