نویسنده = اگدرنژاد، اصلان
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر تنش رطوبتی و سوپرجاذب بر عملکرد محصول ذرت

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 59-72

نیازعلی ابراهیمی پاک؛ داود خدادادی دهکردی؛ اصلان اگدرنژاد