نویسنده = ���������������� ��������
کنترل و مدیریت سیلاب با شبیه‌ساز توانمند جریان‌های غیرماندگار در رودخانه

دوره 5، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 81-96

قاسم میرزائی؛ جمال محمد ولی سامانی؛ مهدی مظاهری