نویسنده = �������������� ������
بررسی آزمایشگاهی تأثیر ابعاد تخلیه کننده تحتانی بر میزان رسوبات پشت سد در رسوب‌شویی تحت فشار

دوره 11، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 59-72

علی اکبر رسولی؛ امیرعباس کمان بدست؛ محمد انصاری قوجقار؛ علی سلاجقه؛ احسان پارسی