نویسنده = ������������ �������������������� ��������
اشتقاق توابع انتقالی برای تخمین پارامتر های معادلۀ نمایی دوگانۀ منحنی مشخصۀ آبِ خاک

دوره 4، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 45-57

مجید هماپور گورابجیری؛ علی رسول زاده