دوره و شماره: دوره 6، شماره 2، آبان 1395 

مقاله پژوهشی

بررسی ارتباط بین پارامترهای کیفی آب و تغییرات کاربری اراضی (حوزه آبخیز زاینده رود) ‏

صفحه 175-192

مژگان میرزایی؛ عیسی سلگی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی


تاثیر روش های نوین آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه برنج (رقم شیرودی)

صفحه 193-204

عباس رضایی استخروییه؛ مرضیه صداقت؛ بهروز عرب زاده؛ نسرین سیاری


تأثیر مدیریت آبیاری و کاربرد لایة آب‌گریز در کاهش آب مصرفی فضای سبز (گیاه گازانیا)

صفحه 251-262

سیده بهناز میرابوالقاسمی؛ مهدی قبادی نیا؛ احمدرضا قاسمی؛ سعید ریزی


تأثیر آبیاری با زهاب نیشکر بر خواص فیزیکی و هیدرولیکی خاک

صفحه 281-294

آناهیتا هادی قنوات؛ عبدعلی ناصری؛ سعید برومندنسب


بررسی تأثیر آبیاری با آب آلوده بر تجمع فلزات سنگین در گندم و جعفری

صفحه 315-330

حسین میرزایی تختگاهی؛ هوشنگ قمرنیا؛ مقداد پیرصاحب؛ نظیر فتاحی