دوره و شماره: دوره 12، شماره 2، تیر 1401، صفحه 213-453 

مقاله پژوهشی

ارزیابی وضعیت تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی با استفاده از شاخص‌های پایداری

صفحه 213-229

پدرام کریمیان؛ مجتبی شوریان؛ حمید کاردان مقدم


مدل‌سازی عددی اثر کشیدگی بیضوی بر عملکرد هیدرولیکی دریچه سالونی بیضوی

صفحه 263-275

فرانک مبارک؛ سید محسن سجادی؛ جواد احدیان؛ مهدی زینی وند


بررسی عملکرد شبکه‌‏های عصبی گازی در خوشه‌بندی هیدرولوژیک

صفحه 359-373

محمدرضا محمودی؛ سعید اسلامیان؛ سید علیرضا گوهری؛ معین طحانیان


اثرات مقیاس در مدلسازی هیدرولیکی با استفاده از مدل عددی دو بعدی

صفحه 375-387

سروه حیدری؛ بهمن فکوری؛ مهدی مظاهری؛ جمال محمدولی سامانی


از حل تا تغییرماهیت مناقشات آبی

صفحه 425-453

میلاد جعفری؛ سیده سیمین میرهاشمی دهکردی؛ صدیقه نصری فخرداود؛ حجت میان آبادی؛ امینه قربانی