بررسی عملکرد کاملینا تحت رژیم‌های مختلف شوری آب در شرایط گلخانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کرمانشاه، بزرگراه امام خمینی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، گروه مهندسی آب

2 استاد، دانشگاه رازی، تخصص: آبیاری

3 کرمانشاه، بزرگراه امام خمینی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، گروه زراعت و اصلاح نباتات

چکیده

یکی از مشکلات مناطق عمده کشور ما، شوری آب وخاک می‌باشد. کمبود منابع آبی سبب شده است تا استفاده از آب­های شور در کشاورزی و آبیاری فضای سبز و مصارف دیگر، به عنوان یکی از اهداف اصلی در نظر گرفته شود. به منظور مطالعه اثرات تنش شوری بر عملکرد دانه، روغن و پروتئین چهار لاین گیاه کاملینا، آزمایشی در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1396 اجرا شد. فاکتورها شامل 4 لاین (80، 115 ، 130 ،131) کاملینا و 5 سطح شوری (6/0، 3، 6، 9 و 12 دسی­زیمنس بر متر) و یک نمونه شاهد دیم بود. نتایج نشان داد که با افزایش شوری، عملکرد دانه و اجزای آن بطور معنی­داری کاهش یافت، اما میان لاین­های مختلف گیاه کاملینا تفاوت زیادی وجود نداشت. همچنین نتایج بدست آمده نشان داد که میزان عملکرد محصول در حالت دیم از میزان عملکرد در شوری 9 دسی زیمنس بر متر کمتر بوده اما از میزان عملکرد محصول در شوری 12 دسی زیمنس بر متر بیشتر می­باشد . این نکته بیان­گر این موضوع می­باشد که در جاهایی که میانگین شوری آب آبیاری بیشتر از 9 دسی زیمنس می­باشد کشت محصول به صورت دیم نسبت به آب شور اقتصادی­تر می­باشد.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of saline water on Camelina (Camelina sativa) yield in Greenhouse condition

نویسندگان [English]

  • Said Mohsen Gholamian 1
  • Houshang Ghamarnia 2
  • Danial Kahrizy 3
1 Dept of water Resources Engineering, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Kermanshah, Iran
2
3 Dept of Plant Breeding, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

One of the major problems in dry countries such as Iran is water and soil salinity. Deficiencies in water resources have led to the use of saline water for irrigation in agriculture. In order to study the effects of salinity stress on seed, oil and protein yield of Camelina, a randomized complete block design factorial experiment with three replications was designed in a research greenhouse. The factors included 4 lines Camelina (80, 115, 130 and 131) and 5 saline levels (0.6, 3, 6, 9 and 12 dS/m) and the control sample was rainfed condition. The results showed that by increasing salinity levels, grain yield and its components decreased significantly but there were no considerable differences between Camilina lines at all. In addition, the results showed that the seed, oil and protein yields in rainfed conditions is more than that of irrigation with 12 dS/m salinity, and it suggests that the cultivation of this plant in the rainfed conditions is not economically efficient for more than 9 dS/m salinity condition.
 
Keywords:Line, Lysimeter, Oil, protein, Water requirement, Water Use efficiency

کلیدواژه‌ها [English]

  • Line
  • lysimeter
  • Oil
  • Protein
  • Water requirement
  • Water use efficiency
1. قهفرخی ا.، پوستینی ک.، توکل افشاری ر.، احمدی ع. و علیزاده ه (1389) بررسی فیزیولوژیک دفع سدیم در بافت­های مختلف ارقام حساس و متحمل به شوری گندم( Triticum aestivum L.) . علوم گیاهان زراعی ایران. 41(1): 79-92.
2. زمانی ص. ع.، نظامی م. ط.، حبیبی د. و بایبوردی ا (1388) بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ارقام کلزای پاییزه در شرایط تنش شوری. تنش­های محیطی درعلوم گیاهی. 1(1): 69-83.
3. صارمی م.، فرهادی ب.،  ملکی ع. و فراستی م (1394) تعیین ضرایب گیاهی و نیاز آبی عدس به روش بیلان آبی (مطالعه موردی: خرم آباد). پژوهش­های حبوبات ایران. 6(2): 87-98.
4. عابدی­کوپایی ج.، اسلامیان س س. و زارعیان م ج (1390) اندازه­گیری و مدلسازی نیاز آبی و ضریب گیاهی خیار، گوجه فرنگی و فلفل با استفاده از میکرولایسیمتر در گلخانه. علوم و فنون کشت­های گلخانه­ای .7: 51-64.
5. عظیمی­گندمانی م.، فرجی ه.، دهداری م.، موحدی­دهنوی و م. و علی­نقی­زاده م (1387) ارزیابی تاثیر تنش شوری بر تجمع املاح و عملکرد کمی وکیفی ارقام بهاره کلزا  .تنش­های محیطی درعلوم کشاورزی. 1: 27-37.
6. قلی­زاده ا (1392) ارزیابی برخی از ارقام تجاری گندم نان ایران از نظر واکنش به تنش شوری. دانشگاه تربیت مدرس. تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد.
7. کهریزی د. و رستمی ح (1392) اولین گزارش اصلاح ژنتیکی زیست فناورانه گیاه کاملینا (Camelina sativa) و کشت آن در شرایط دیم. هشتمین کنگره بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران، تهران، دانشگاه شهید بهشتی.
8. میبدی­س ع م. وقرهیاضی ب (1381) جنبه­های فیزیولوژیکی وبه­نژادی تنش شوری در گیاهان زراعی. انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان. 274 صفحه.
9. نجفی ح. و میرمعصومی م. (1387) بررسی عکس­ العمل­های فیزیولوژیکی سویا درشرایط تنش شوری. علوم وصنایع کشاورزی. 1: 34-39.
10.Ashraf M (2001) Relationships between growth and gas exchange characteristics in some salt tolerant amphidiploids Brassica species in relation to their diploidparents. Environmental and Experimental Botany.45:155-163.
11.Cramer G, Alberico G and Schmidt C (1994) Salt tolerance is not associated with the sodium accumulation of two maize hybrids. Functional Plant Biology. 21: 675-692.
12.French A N, Hunsaker D, Thorp K and Clarke T (2009) Evapotranspiration over a camelina crop at Maricopa, Arizona. Industrial crops and products. 29(2): 289-300.
13.Ghassemi F, Jakeman A J and Nix H A (1995) Salinization of land and water resources: human causes, extent, management and case studies. University of New South Wales Press, Wallingford, 526 p.
14.Hillel D (2000) Salinity management for sustainable irrigation: integrating science, environment and economics. The World Bank, Washington DC, 102p.
15.Hunsaker D J, French A N and Thorp K R (2013) Camelina water use and seed yield response to irrigation scheduling in an arid environment. Irrigation Science. 31:911–929.
16.Janzen Hand Chang C (1987) Cation nutrition of barley as influenced by soil solution composition in a saline soil. Soil Science. 67: 619-629.
17.Katerji N, van Hoorn J W, Hamdy A and Mastrorilli M (2003) Salinity effect on crop development and yield, analysis of salt tolerance according to several classification methods. Agricultural Water Management. 62:37–66.
18.Kaya C, Higgs D and Kirnak H (2001) The effects of high salinity (NaCl) and supplementary phosphorus andpotassium on physiology and nutrition development of spinach. Plant Physiology. 27: 47-59.
19.Khalid H, Kumari M, Grover A and Nasim M (2015) Salinity stress to lerance of camelina investigated in vitro. Scientia agriculturae bohemica. 46(4): 137–144.
20.Mass E V and Hoffman G J (1977) Crop salt tolerance: Current assessment. Irrigation and Drainage Engineering. 103:115–134.
21.Najafi F, Khavari-Nejad R A and Siah Ali M (2010) The effects of salt stress on physiological parameters in summer savory (Satureja hortensis L.) plant. Stress Physiology and Biochemistry. 6(1): 14-21.
22.Pazira E (1999) Land Reclamation Research on Soil Physico – Chemical Improvement by Salt Leaching in South – Western Part of Iran. Innovation of Agricultural EngineeringTechnologies for The 21st Century, P.R. China.
23.Russo R and Reggiani R (2015) Salt Sensitivity in Camelina sativa Seedlings and Polyamine Content. Plant and Soil Science. 8(3): 1-7.
24.Sakr M T, EL-Emery M E, Fouda R A and Mowufy M H (2007) Role of same antioxidants in alleviatiny soil salinity stress. Agricultural Science.32: 9751-9763.
25.Shabani A, Sepaskhah R and Kamgar Haghighi A A (2013) Responses of agronomic components of rapeseed (Brassica napus L.) as influenced by deficit irrigation, water salinity and planting method. Plant Production. 7(2): 313-340
26.Shannon M C and Grieve C M (1999) Tolerance of vegetable crops. Salinity Scientiahort. 78:5-8.
27.Weimberg R (2006) Solute adjustments in leaves of two species of wheat at two different stages of growth in response to salinity. Physiologia Plantarum. 70: 381-388.
28.Zhang X, Qin W, Chen S, Shao L and Suna H (2017) Responses of yield and WUE of winter wheat to water stress during the past three decades A case study in the North China Plain. Agricultural Water Management. 179:47-54.
29.Zlatev Z S and Yordanov I T (2004) Effect of soil drought on photosynthesis and chlorophyll fluorescence in bean plants. Plant physiology.30 (3-4):3-18.