نویسنده = �������������� ��������
ارزیابی آسیب‌پذیری و پهنه بندی ریسک آب‌های زیرزمینی در دشت اردبیل

دوره 10، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 157-171

حسین سعادتی؛ آرش ملکیان؛ علیرضا مقدم نیا