نویسنده = �������������� ���������� ������
مدیریت ریسک روگذری سد حاجیلر‌چای با شبیه‌سازی مونت‌کارلو و پویایی سیستم‌ها

دوره 9، شماره 2، بهمن 1398، صفحه 231-250

علی ابراهیم زاده؛ مهدی ضرغامی؛ وحید نورانی