اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر محمود لطفی

ژنتیک و اصلاح سبزی ها دانشیار، گروه علوم باغبانی، دانشکدگان ابوریحان، دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~mlotfi
mlotfiut.ac.ir

سردبیر

دکتر محمدجواد منعم

مهندسی و مدیریت آب استاد تمام، گروه مهندسی و مدیریت آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/monem_mj
monem_mjmodares.ac.ir
021-48292200
0000-0001-7735-9976

اعضای هیات تحریریه بین المللی

Professor Oner Cetin

Irrigation and Drainage Professor, Faculty of Agriculture, Dicle University, Diyarbakır, Turkey

akademik.yok.gov.tr/AkademikArama/view/viewAuthor.jsp
oner_cetinyahoo.com
0000-0002-1006-4759

Professor Abdolmajid Mohammadian

Civil Engineering - Water Resources Professor, Department of Civil Engineering, University of Ottawa, Ontario, Canada

rdio.rdc.uottawa.ca/en-US//?mid=72
majid.mohammadianuottawa.ca
0000-0001-5381-8189

Dr. Umut Turker

Civil Engineering - Water Resources Associate Professor, Eastern Mediterranean University, Famagusta, Northern Cyprus

staff.emu.edu.tr/umutturker/en
umut.turkeremu.edu.tr
0000-0001-6567-2498

اعضای هیات تحریریه

دکتر امید بزرگ حداد

عمران - منابع آب استاد تمام، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~obhaddad
obhaddadut.ac.ir
0000-0001-6607-9581

دکتر سامان جوادی

آب های زیرزمینی دانشیار، گروه مهندسی آب، دانشکدگان ابوریحان، دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~javadis
javadisut.ac.ir
021-36040906

دکتر علی سلاجقه

آبخیزداری استاد تمام، دانشکده منابع طبیعی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~salajegh
salajeghut.ac.ir
0000-0003-3413-6902

دکتر تیمور سهرابی

آبیاری و زهکشی استاد تمام، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~myousef
tmsohrabiyahoo.com

دکتر محمود شفاعی بجستان

هیدرولیک استاد تمام، گروه سازه های آبی، دانشکده مهندسی آب، دانشگاه شهید چمران اهواز

water.scu.ac.ir/~m.shafai
m_shafaiyahoo.com
0611-3330635
0000-0003-3688-9561

دکتر مهدی ضرغامی

مدیریت سامانه های منابع آب و محیط زیست استاد تمام، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?zarghami
mzarghamitabrizu.ac.ir
04133344287
0000-0001-9179-1431

دکتر هوشنگ قمرنیا

آبیاری و زهکشی استاد تمام، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، دانشگاه رازی کرمانشاه

sae.razi.ac.ir/~hghamarnia
hghamarniarazi.ac.ir
08338378008
0000-0003-2106-1075

دکتر جمال محمد ولی سامانی

هیدرولیک استاد تمام، گروه مهندسی و مدیریت آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/samani_j
j_samani2003yahoo.com
021-44196522
0000-0002-2547-0821

دکتر علی رضا مساح بوانی

تغییر اقلیم در منابع آب دانشیار، گروه مهندسی آب، دانشکدگان ابوریحان، دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~armassah
armassahyahoo.com
021-36040906
0000-0002-5433-1791

دکتر محمدجواد منعم

مهندسی و مدیریت آب استاد تمام، گروه مهندسی و مدیریت آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/monem_mj
monem_mjmodares.ac.ir
021-48292200
0000-0001-7735-9976

دکتر عبدعلی ناصری

آبیاری و زهکشی استاد تمام، گروه آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی آب، دانشگاه شهید چمران اهواز

water.scu.ac.ir/~abdalinaseri
abdalinaseriscu.ac.ir
0000-0002-5833-5802

دکتر سید مهدی هاشمی شاهدانی

مدیریت بهره برداری از سامانه های آبی دانشیار، گروه مهندسی آب، دانشکدگان ابوریحان، دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~mehdi.hashemy
mehdi.hashemyut.ac.ir
021-36040906
0000-0001-9962-1437

دبیر تخصصی

دکتر سید مهدی هاشمی شاهدانی

مدیریت بهره برداری از سامانه های آبی دانشیار، گروه مهندسی آب، دانشکدگان ابوریحان، دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~mehdi.hashemy
mehdi.hashemyut.ac.ir
021-36040906
0000-0001-9962-1437

مدیر داخلی

مهندس علی محمدی

دانشگاه تهران

ali.mohammadiut.ac.ir

ویراستار ادبی

مهندس صغرا حسینی

دانشگاه تهران

shosseini1356gmail.com

مدیر اجرایی

دکتر میترا تنهاپور

مهندسی منابع آب گروه مهندسی آب، دانشکدگان ابوریحان، دانشگاه تهران

jwimut.ac.ir
021-36040903

کارشناس نشریه

مهندس فرهاد بهزادی

مهندسی منابع آب گروه مهندسی آبیاری و زهکشی، دانشکدگان ابوریحان، دانشگاه تهران

farhadbehzadi63ut.ac.ir