ارزیابی تأثیر آبیاری تکمیلی با آب شور بر کیفیت و کمیت انجیر دیم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی آب، دانشکدگان ابوریحان، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 بخش مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

3 مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، زرقان، ایران.

4 گروه مهندسی آب، مرکز آموزش عالی میناب، دانشگاه هرمزگان و عضو هسته پژوهشی اگرواکولوژی در مناطق خشک، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران.

چکیده

بزرگ‌ترین انجیرستان دیم دنیا، با مساحت بیش از 22 هزارهکتار، در شهرستان استهبان (استان فارس) قرار دارد. در دو دهه ‏گذشته، به‌علت خشکسالی‌های مستمر و کمبود آب شیرین، در مناطقی از این شهرستان از آب شور سفره‌های زیرزمینی برای ‏آبیاری تکمیلی درختان استفاده شده است. تاکنون پژوهش جامعی در رابطه با اثرات آبیاری تکمیلی با آب شور بر باغ‌های دیم ‏انجیر انجام نشده است. این پژوهش، تأثیر آبیاری با آب شور (38/7-8/7 دسی‌زیمنس بر متر) و هدایت الکتریکی بالای خاک بر ‏کیفیت و کمیت میوه‌ درختان دیم، رقم سبز را طی سال 90-1389 بررسی می‌کند. آزمایش‌ها در یک انجیرستان دیم در روستای ‏خانه‌کت استهبان، با نمونه‌برداری خاک و ریشه از اعماق مختلف خاک اطراف درختان، در نقاط مختلف باغ انجام شد. نتایج ‏نشان‌دهنده مقاومت بالای درختان انجیر نسبت به مقادیر بالای هدایت الکتریکی آب و خاک بود. با این‌حال، در شرایط برابر از ‏لحاظ آبیاری، افزایش شوری خاک باعث کاهش میزان محصول شد. براساس نتایج، یک رابطه خطی منفی با ضریب تبیین (‏R2‎‏)، ‏برابر با 5/0، بین مقادیر شوری و محصول وجود دارد. کاهش 36 درصدی مقادیر ‏EC‏ خاک توانست مقدار محصول را تا 68 ‏درصد افزایش دهد. هم‌چنین، معادله رگرسیونی بین هدایت الکتریکی در اعماق مختلف و میزان محصول تعیین شد و با تعیین ‏نیمرخ هدایت الکتریکی خاک، بیش‌ترین مقدار این پارامتر، در عمق 60 تا 90 سانتی‌متر تعیین شد. از نظر کیفیت محصول، مقادیر ‏مختلف شوری خاک، تأثیر معنی‌داری بر رنگ و اندازه میوه نداشت، اما باعث افزایش مواد جامد محلول میوه (‏TSS‏)‏‎ ‎شد.‏

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Effect of Supplemental Irrigation with Saline Water on Quality and Quantity of Rainfed Fig Fruit

نویسندگان [English]

 • Mohammad Abdolahipour 1
 • Ali Akbar Kamgar-Haghighi 2
 • Gholamreza Golkar 3
 • Hamid Reza Kamali 4
1 Department of Water Engineering, College of Aburaihan, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 Water Engineering Department, School of Agriculture, Shiraz University, Shiraz, Iran.
3 Seed and Plant Certification and Registration Institute, Fars Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Zarghan, Iran.
4 Water Engineering Department, Minab higher education center, and member of Research Group of Agro-ecology in Dry land Areas, University of Hormozgan, Minab, I.R. of Iran.
چکیده [English]

The largest area of rainfed fig orchards in the world, with more than 22000 hectares, is located in Estahban, Fars province. During the last two decades due to frequent droughts and lack of fresh water resources in this area, the saline groundwater has been applied for irrigating fig trees. In the past, no comprehensive research has been done on the effects of supplemental irrigation with saline water on rainfed fig orchards. This study investigated the effects of saline irrigation water (7.38-7.8 dS/m) and high soil electrical conductivity on the quality and quantity of rainfed fig during 2010-2011. Experiments were carried out in a private rainfed fig orchard located in the village of Khane-Ket by sampling soil and roots in different parts of the garden. The results showed high tolerance of fig trees to high EC values of water and soil. However, increasing soil salinity under uniform irrigation conditions reduced the yield. Based on the results, there is a negative linear correlation between salinity and yield, with the coefficient of determination (R2) equal to 0.5. A 36 percent reduction in EC values could increase the yield by 68 percent. Also, the regression equation between EC at different depths and the amount of production was obtained. Also, by determining the EC profile in the soil, its maximum value was found at a depth of 60-90 cm. In terms of fruit quality, soil salinity did not significantly affect fruit color and size; however, it increased the total soluble solids (TSS) of fruits.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Drought
 • Estahban
 • Rainfed fig orchard
 • Soil electrical conductivity
 • Supplemental irrigation
 1. Abdolahipour, M., & Kamgar-Haghighi, A. A. (2015). Sustainable use of groundwater for supplemental irrigation of rainfed fig trees of Estahban: Research report, Shiraz University, Shiraz, Iran. (In Persian).
 2. Abdolahipour, M., Kamgar-Haghighi, A. A., & Sepaskhah, A. R. (2018). Time and amount of supplemental irrigation at different distances from tree trunks influence on soil water distribution, evaporation and evapotranspiration in rainfed fig orchards. Agricultural Water Management, 203, 322-332.

 

 1. Abdolahipour, M., Kamgar-Haghighi, A. A., Sepaskhah, A. R., Dalir, N., Shabani, A., Honar, T., & Jafari, M. (2019a). Supplemental irrigation and pruning influence on growth characteristics and yield of rainfed fig trees under drought conditions. Fruits, 74(6), 282-293.
 2. Abdolahipour, M., Kamgar-Haghighi, A. A., Sepaskhah, A. R., Zand-Parsa, S., & Honar, T. (2019b). Effect of time and amount of supplemental irrigation at different distances from tree trunks on quantity and quality of rain-fed fig production Iran Agricultural Research,38(1), 35-46.
 3. Abdolahipour, M., Kamgar-Haghighi, A. A., Sepaskhah, A. R., Zand-Parsa, S., & Honar, T. (2020). Time and amount of supplemental irrigation at different distances from tree trunks influence on root length density of rainfed fig trees. Journal of Agriculture Science and Technology, 22(4), 1137-1150.
 4. Abdolahipour, M., Kamgar-Haghighi, A. A., Sepaskhah, A. R., Zand-Parsa, S., Honar, T., & Razzaghi, F. (2019c). Time and amount of supplemental irrigation at different distances from tree trunks influence on morphological characteristics and physiological responses of rainfed fig trees under drought conditions. Scientia Horticulturae, 253, 241-254.
 5. Aksoy, U., Can, H., Hepaksoy, S., & Sahin, N. (2001). Fig cultivaion: Research report, TARP Turkey Agricultural Research Project Press, Izmir, Turkey.
 6. Alswalmeh, H., Al-Obeed, R., & Omar, A. E.-D. K. (2015). Effect of water salinity on seedlings growth of Brown Turkey and Royal fig cultivars. The Journal of Agriculture and Natural Resources Sciences, 2, 510-516.
 7. Ashraf, M., & Harris, P. (2004). Potential biochemical indicators of salinity tolerance in plants. Plant Science, 166(1), 3-16.
 8. Bagheri, E., & Sepaskhah, A. R. (2014). Rain-fed fig yield as affected by rainfall distribution. Theoretical and applied climatology, 117(3-4), 433-439.
 9. Boland, A., Jerie, P., & Maas, E. (1996). Long-term effects of salinity on fruit trees. In: II International Symposium on Irrigation of Horticultural Crops, 599-606.
 10. Caruso, G., Palai, G., Macheda, D., Marchini, F., Tozzini, L., Solorzano Zambrano, L., Giordani, T., Minnocci, A., Sebastiani, L., & Quartacci, M. (2019). Physiological mechanisms of adaptation of vegetative fig plants to salinity. In: VI International Symposium on Fig 1310, 55-60.
 11. Crisosto, C. H., Bremer, V., Ferguson, L., & Crisosto, G. M. (2010). Evaluating quality attributes of four fresh fig (Ficus carica) cultivars harvested at two maturity stages. HortScience, 45(4), 707-710.
 12. Dominguez, A. F. (1990). La higuera: frutal mediterraneo para climas calidos. Madrid, ESP: Mundi-Prensa.
 13. Flaishman, M. A., Rodov, V., & Stover, E. (2007). The fig: botany, horticulture, and breeding. In Janick, J. (Ed.), Horticultural reviews. Inc., Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons.
 14. Francini, A., Sodini, M., Vicario, G., Raffaelli, A., Gucci, R., Caruso, G., & Sebastiani, L. (2021). Cations and phenolic compounds concentrations in fruits of fig plants exposed to moderate levels of salinity. Antioxidants, 10(12), 1865.
 15. Golombek, S., & Lüdders, P. (1990). Gas exchange of Ficus carica in response to salinity. Plant Nutrition—Physiology and Applications: Springer.
 16. Golombek, S., & Lüdders, P. (1993). Effects of short-term salinity on leaf gas exchange of the fig (Ficus carica). Plant and Soil, 148(1), 21-27.
 17. Grieve, C. M., Grattan, S. R., & Maas, E. V. (2012). Plant salt tolerance. ASCE Manual and Reports on Engineering Practice, 71, 405-459.
 18. Hickethierd, A. (1974). Hickethierd color atlas. In Company, V. N. R. (Ed.), (pp. 85).
 19. Hussain, K., Majeed, A., Nawaz, K., & Nisar, M. F. (2009). Effect of different levels of salinity on growth and ion contents of black seeds (Nigella sativa). Current Research Journal of Biological Sciences, 1(3), 135-138.
 20. Inglese, P., Basile, F., & Schirra, M. (2002). Cactus pear fruit production. In Nobel, P. S. (Ed.), Cacti: Biology and Uses. USA: University of California Press.
 21. İrget, M. E., Aksoy, U., Okur, B., Ongun, A. R., & Tepecik, M. (2008). Effect of calcium based fertilization on dried fig (Ficus carica cv. Sarılop) yield and quality. Scientia Horticulturae, 118(4), 308-313.
 22. Kamali, H. R., Abdolahipour, M., & Nahvinia, M. J. (2022). Evaluation of SALTMED model in estimation of wheat yield under deficit irrigation and salinity stress in arid areas (Case study: Birjand). Water and Irrigation Management, 11(4), 815-827. (In Persian).
 23. Maas, E. (1986). Salt tolerance of plants. Application Agricultural Research, 1, 12-26.
 24. Maas, E. V., & Hoffman, G. J. (1977). Crop salt tolerance-current assessment. Journal of the irrigation and drainage division, 103(2), 115-134.
 25. Madahinasab, N., Amirmohammadi, F. Z., Mohammadi, G., & Shabbani, M. (2019). Comparison of salt stress tolerance of two fig (Ficus carcia ) cultivars under in vitro conditions. Pomology Research, 4(1), 47-59. (In Persian).
 26. Metwali, E. M., Hemaid, I., Al-Zahrani, H., Howlader, S., & Fuller, M. (2014). Influence of different concentrations of salt stress on in vitro multiplication of some fig (Ficus carcia) cultivars. Life Science Journal, 10, 11.
 27. Meyers, L. S., Gamst, G., & Guarino, A. J. (2016). Applied multivariate research: Design and interpretation. Sage publications.
 28. Ochoa, M. J., & Uhart, S. (2006). Nitrogen availability and fruit yield generation in cactus pear (Opuntia ficus-indica): IV. Effects on fruit quality, 137-144.
 29. Pourghayoumi, M., Bakhshi, D., Rahemi, M., & Jafari, M. (2012). Effect of pollen source on quantitative and qualitative characteristics of dried figs (Ficus carica) cvs ‘Payves’ and ‘Sabz’ in Kazerun – Iran. Scientia Horticulturae, 147, 98-104.
 30. Qrunfleh, I. M., Shatnawi, M. M., & Al-Ajlouni, Z. I. (2013). Effect of different concentrations of carbon source, salinity and gelling agent on in vitro growth of fig (Ficus carica). African Journal of Biotechnology, 12(9).
 31. Salimpour, A., Shamili, M., Dadkhodaie, A., Zare, H., & Hadadinejad, M. (2019). Evaluating the salt tolerance of seven fig cultivars (Ficus carica ). Advances in Horticultural Science, 33(4), 553-565.
 32. Sharifzadeh, M., Kamgar-Haghighi, A. A., Sepaskhah, A. R., Honar, T., Abdolahipour, M., Kamyab, S., & Khosrozadeh, M. (2012). Factors contributing to application of supplemental irrigation technique in fig production: evidence from a survey in Iran: Research report, National Drought Research Institute, Shiraz, Iran. (In Persian).
 33. Soliman, H. I. A., & Abd Alhady, M. R. (2017). Evaluation of salt tolerance ability in some fig (Ficus carica) cultivars using tissue culture technique. Journal of Applied Biology & Biotechnology, 5(6), 29-39.
 34. Soni, A., Dhakar, S., & Kumar, N. (2017). Mechanisms and strategies for improving salinity tolerance in fruit crops. International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences, 6(8), 1917-1924.
 35. Zarei, M., Azizi, M., Rahemi, M., Tehranifar, A., & Davarpanah, S. (2017). Effect of salinity stress on some physiological and biochemical responses of four fig (Ficus carica) hybrids. Iranian Journal of Horticultural Science and Technology, 18(2), 143-158 (In Persian).