آسیب‌شناسی طرح های انتقال آب بین حوضه‌ای در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران.

2 دانشیار، گروه مهندسی آب، دانشکده مهندسی آب و خاک، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.

3 استاد، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشکده مهندسی و فناوری، کشاورزی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

چکیده

انتقال آب بین حوضه‌ای یکی از روش‌های مقابله با کمبود آب است. با این وجود، این راهکار در برخی از موارد اثرات مخرّب بیشتری نسبت به مزایای آن داشته ‌است. لذا ضروری است تا آسیب‌های احتمالی طرح های انتقال آب بین حوضه ای به صورت کامل شناسایی شوند تا بتوان از آن ها در طرح‌های آتی جلوگیری کرد. کشور ایران یکی از کشورهای پیشرو در انتقال آب بین حوضه‌ای است و تاکنون 10 طرح در دست بهره‌برداری و 19 طرح دیگر نیز در دستور کار دارد. هدف اصلی این پژوهش شناسایی آسیب‌های طرح‌های در حال بهره‌برداری در ایران است. برای این منظور تمامی اطلاعات مریوط به طرح های بهره‌برداری شده از منابع کتابخانه‌ای، اخبار و مصاحبه جمع آوری و با روش توصیفی- تحلیلی استخراج شد. در نتیجه ی بررسی‌های انجام شده در مجموع 20 آسیب شناسایی شد. به دلیل متفاوت بودن ماهیت این آسیب‌ها پس از شناسایی در چهار زمینه ی زیست‌محیطی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی طیف‌بندی شدند. با توجه به نتایج بدست آمده تنها 10 آسیب در ادبیات تحقیق موجود بود که این خود به معنای ناقص بودن ادبیات تحقیق در رابطه با آسیب های طرح های انتقال آب بین حوضه‌ای است. توصیه می‌شود که از نتایج این پژوهش در مطالعات طرح‌های آتی استفاده شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Assessment of inter-basin water transfer projects damages in Iran

نویسندگان [English]

 • Amirhossein Hemmati 1
 • Khalil Ghorbani 2
 • Kumars Ebrahimi 3
1 Graduated M.Sc, Irrigation and Reclamation Engineering Department, Faculty of Agricultural Engineering & Technology, College of Agriculture & Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran.
2 Associate Professor, Department of Water Engineering, Faculty of Water and Soil Engineering, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran.
3 Professor, Irrigation and Reclamation Engineering Department, Faculty of Agricultural Engineering & Technology, College of Agriculture & Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran.
چکیده [English]

The Inter-basin water transfer is one of the ways to deal with water shortage. However, in some cases, this solution has more destructive effects than its benefits. Therefore, it is necessary to fully identify the potential damages of inter-basin water transfer projects, so that they can be prevented in future plans. Iran is one of the leading countries in inter-basin water transfer projects and so far, 10 projects are under operation and 19 more are on the agenda. The main purpose of this research study is to identify the damages of projects in operation in Iran. To achieve this aim, all information related to the in-operation projects were collected and extracted involving descriptive-analytical approach, from literature resources, news and interviews. A total of 20 damages were identified as a result of the investigations. Due to the different nature of these damages, after identification, they were classified into four areas including, environmental, economic, political and social. According to the results, there were only 10 damages in the research literature, which means that the literature is incomplete in relation to the damages of inter-basin water transfer projects. It is recommended that the results of this research be used in the study of future plans.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Criteria
 • Natural-human system
 • Sustainable management
 • Water supply
 1. Abbasi jondani, S., & Malekinejad, H. (2012). The Effects of Water Transfer on Groundwater Quality of Segazi Plain of Isfahan. In: Proceeding of National Conference on Inter-Basin Water Transport (Challenges and Opportunities). Shahrekord, Iran (In Persian).
 2. Anderson, J. E. (2014). Public policymaking. Cengage Learning.
 3. Shabestan news. (2018). Bad management and economic corruption cause serious damage to the country / Inter-basin water transfer is outdated. Retrieved from http://shabestan.ir/ (Last access 28 Dec. 2021).
 4. Basak, A., Arabi Moghaddam, H., Hejazi zadeh, Z., & Tolabi nejad, M. (2018). Effects of water transfer projects of Karun tributaries on the creation or intensification of dus in Khuzestan using GIS & RS. Geography, 16(56), 21–35 (In persian).
 5. Bashoki, M. (2015). Talvar dam; in the name of Bijar and to the taste of others. Retrieved from https://www.isna.ir/ (Last access 28 Dec. 2021).
 6. Beyranvand, F. (2016). aligodarz is a victim of the qomrud project. Retrieved from https://www.tasnimnews.com/ (Last access 28 Dec. 2021).
 7. Bhattarai, M., Pant, D., & Molden, D. (2005). Socio-economics and hydrological impacts of melamchi intersectoral and interbasin water transfer project, Nepal. Water Policy, 7(2), 163–180. https://iwaponline.com/wp/article/7/2/163/9359/Socioeconomics-and-hydrological-impacts-of
 8. Bozorg-haddad, O., & Abutalebi, M. (2020). Assessment of potential of intraregional conflicts by developing a transferability index for inter-basin water transfers, and their impacts on the water resources. Environmental Monitoring and Assessment. 192(1),40.
 9. Davoodi Dehaghani, E., & Ameri, M. (2019). Social and security consequences of inter-basin water transfer (Case study: Beheshtabad Chaharmahal and Bakhtiari to Zayandehrud of Isfahan). Journal of Disciplinary Geography, 7(25) (In persian).
 10. Emami, P. (2017). East Isfahan farmers are the most damaged by water scarcity. Retrieved from https://isfahan.iribnews.ir/  (Last access 28 Dec. 2021).
 11. Eslamian, S., Hernández, M., Rico, A. M., & Morote, A. F. (2020). Interbasin water transfer conflicts. The case of the Tagus-Segura Aqueduct (Spain). International Journal of Hydrology Science and Technology, 10(4), 364. https://doi.org/10.1504/IJHST.2020.10029521
 12. Faryadi, M. (2018). Inter-basin water transfer: Fundamentals and legal challenges. Public Law Research, 20(61), 115–142 (In Persian).
 13. Fazlollahi, H., Ebrahimi, K., & Fatahi nafchi, R. (2019). Effect of Inter basin Water Transfer on the Economic Value of Agricultural Water Resources (Case Study: Arak Plain). Iranian Journal of Irrigation and Drainage, 13(5) (In Persian).
 14. Firouzabadi, J. (2008). Human security. Strategic Studies Quarterly. (11), 3 (In Persian).
 15. Foltz, R. (2002). Iran’s Water Crisis: Cultural, Political, and Ethical Dimensions. Journal of Agricultural and Environmental Ethics, 15, 357–380. https://doi.org/10.1023/A:1021268621490
 16. Imna news. (2018). Four years old bone Cheshmeh Langan tunnel in the sores of farms. Retrieved from https://www.imna.ir/ (Last access 28 Dec. 2021).
 17. Franks, T., & Cleaver, F. (2007). Water governance and poverty: a framework for analysis. Progress in Development Studies, 7(4), 291–306. https://doi.org/10.1177/146499340700700402
 18. Fritsche, I., Cohrs, J. C., Kessler, T., & Bauer, J. (2012). Global warming is breeding social conflict: The subtle impact of climate change threat on authoritarian tendencies. Journal of Environmental Psychology, 32(1), 1–10. https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0272494411000752
 19. Ghanian, T., & Roozbahani, A. (2021). Risk Analysis of Inter-Basin Water Transfer Plans by Fuzzy Fault Tree Analysis Method (Case Study: Iranian Central Plateau). Journal of Water and Irrigation Management, 11(2), 357–373 (In persian).
 20. Ghassemi, F., & White, I. (2007). Inter-Basin Water Transfer. Cambridge University Press http://ebooks.cambridge.org/ref/id/CBO9780511535697.
 21. Gichuki, F., & McCornick, P. G. (2008). International Experiences of Water Tranfers: Relevance to India. In: Proceeding of International Water Management Institute, 345–371. http://publications.iwmi.org/pdf/H041812.pdf
 22. Gohari, A., Eslamian, S., Mirchi, A., Abedi-koupaei, J., & Massah, A. (2013). Water transfer as a solution to water shortage: A fix that can Backfire. Journal of Hydrology, 491, 23–39. http://dx.doi.org/10.1016/j.jhydrol.2013.03.021
 23. Golkarami, A., & Kavianirad, M. (2015). The effect of water resources limitation on hydropolitical stresses (Case study: Central catchment area of Iran with emphasis on Zayandehrood catchment). Journal of Geography and Environmental Planning, 28(1) (In persian).
 24. Guppy, L., Anderson, K., Mehta, P., & Nagabhatla, N. (2017). Global Water Crisis: The Facts. Retrieved from https://inweh.unu.edu/wp-content/uploads/2017/11/Global-Water-Crisis-The-Facts.pdf
 25. Hellstro, D. (2000). A framework for systems analysis of sustainable urban water management. Environmental Impact Assessment Review, 20(3), 311–321. https://doi.org/10.1016/S0195-9255(00)00043-3
 26. Hemmati, A., Ebrahimi, K., & Ghorbani, K. (2020). Investigating the existing conflicts in inter-basin water transfer in Iran. In: Proceeding of The Second International Conference on Peace and Conflict Resolution. University of Tehran (In Persian).
 27. Hierro, M. (2013). Latin American Migration to Spain: Main Reasons and Future Perspectives. International Migration, 54(1).
 28. Hofman-Caris, R., Bertelkamp, C., de Waal, L., van den Brand, T., Hofman, J., van der Aa, R., & van der Hoek, J. (2019). Rainwater Harvesting for Drinking Water Production: A Sustainable and Cost-Effective Solution in The Netherlands?. Water, 11(3), 511. https://doi.org/10.3390/w11030511
 29. Hornby, A. S. (1995). The Oxford Advanced Learner’s Dictionary. Oxford University Press.
 30. Ickes, B. W. (2005). Economic Pathology and Comparative Economics: Why Economies Fail to Succeed. Comparative Economic Studies, 47(3), 503–519. http://link.springer.com/10.1057/palgrave.ces.8100123
 31. Islam, S. (2012). Water Diplomacy. https://www.taylorfrancis.com/books/9780203083659
 32. Islam, S., & Susskind, L. (2018). Using complexity science and negotiation theory to resolve boundary-crossing water issues. Journal of Hydrology, 562, 589–598. https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0022169418302737
 33. Kaika, M. (2003). The Water Framework Directive: A New Directive for a Changing Social, Political and Economic European Framework. European Planning Studies, 11(3), 299–316. http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09654310303640
 34. Kefayati, M., Saghafian, B., Ahmadi, A., & Babazadeh, H. (2018). Empirical evaluation of river basin sustainability affected by inter-basin water transfer using composite indicators. Water and Environment Journal, 32(1), 104–111. https://doi.org/10.1111/wej.12304
 35. Khajepour, M., kayd khorde, A., & Haghrou, S. (2012). Analysis of water transfer from Karun and Dez branches. In: Proceeding of National Conference on Inter-Basin Water Transport (Challenges and Opportunities). Shahrekord, Iran (In Persian).
 36. Kumar, Narendra and Anjali Verma. (2020). Inter-Basin Water Transfer and Policies of Water Resource Management. 257–274, Springer Singapore https://doi.org/10.1007/978-981-13-5889-0_13.
 37. Minab news. (2017). Landslide as a result of negligence of officials/ Minab Airport also fell prey to sinkholes. Retrieved from https://www.dana.ir/ (Last access 28 Dec. 2021).
 38. Madani, K. (2014). Water management in Iran: what is causing the looming crisis? Journal of Environmental Studies and Sciences, 4(4), 315–328. http://link.springer.com/10.1007/s13412-014-0182-z
 39. Maknoon, R., Kazem, M., & Hasanzadeh, M. (2012). Inter-Basin Water Transfer Projects and Climate Change: The Role of Allocation Protocols in Economic Efficiency of the Project. Case Study: Dez to Qomrood Inter-Basin Water Transmission Project (Iran). Journal of Water Resource and Protection, 04(09), 750–758. http://www.scirp.org/journal/doi.aspx?DOI=10.4236/jwarp.2012.49085
 40. Manju, S., & Sagar, N. (2017). Renewable energy integrated desalination: A sustainable solution to overcome future fresh-water scarcity in India. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 73, 594–609. http://dx.doi.org/10.1016/j.rser.2017.01.164
 41. Mardian, M., Azimi, R., & Talebi, Z. (2011). Quantitative and qualitative effects of inter-basin water transfer from Kamal Saleh Dam to Arak. In: Proceeding of The Second Iranian National Conference on Applied Research in Water Resource. Zanjan, Iran (In Persian).
 42. Marette, S. (2014). Social Damage. In: Backhaus J. (eds) Encyclopedia of Law and Economics. Springer, New York, NY. http://link.springer.com/10.1007/978-1-4614-7883-6_446-1
 43. Meador, M. R. (1992). Inter-basin Water Transfer: Ecological Concerns. Fisheries, 17(2), 17–22. https://doi.org/10.1577/1548-8446(1992)017<0017:IWTEC>2.0.CO;2
 44. Mendelsohn, R., & Neumann, J. E. (2004). The Impact of Climate Change on the United States Economy. In Environment and Development Economics. Cambridge University Press.
 45. Mirzaei, M., & Mehrab, M. (2014). Investigating the Causes of Zayandehrood water scarcity and Presenting Necessary Strategies to deal with it. In: Proceeding of First National Conference on Environment. Isfahan, Iran (In Persian).
 46. Mitchell, W. C., & Simmons, R. T. (1995). Pathological politics: The anatomy of government failure. Society, 32(6), 30–38. http://link.springer.com/10.1007/BF02693369
 47. Mohammadi Rajabi, F. (2012). Assesment of water quality of Zayandehrud river due to transfer from the beginning to the end. National Conference on Inter-Basin Water Transfer (Challenges and Opportunities). ShahreKord (In Persian).
 48. Morote, A. F., Hernández, M., Rico, A. M., & Eslamian, S. (2020). Interbasin water transfer conflicts. The case of the Tagus-Segura Aqueduct (Spain). International Journal of Hydrology Science and Technology, 10(4), 364. http://www.inderscience.com/link.php?id=108267
 49. Nazari, N., & Torabipoodeh, H. (2017). Comparative Analysis of inter basin water transfer in Qomrud Basin on Energy Production of Rudbar Dam Using WEAP Software. In: Proceeding of 16th Iranian Hydraulic Conference. Ardabil, Iran (In Persian).
 50. Irna news. (2018). New dam nightmare in Koohrang. Retrieved from https://www.irna.ir/ (Last access 28 Dec. 2021).
 51. Nordås, R., & Gleditsch, N. P. (2015). Climate Change and Conflict. In: Hartard S., Liebert W. (eds) Competition and Conflicts on Resource Use. Natural Resource Management and Policy. Springer. http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-10954-1_3
 52. Perelet, R., Mason, P., Markandya, A., & Taylor, T. (2014). Dictionary of environmental economics. Routledge.
 53. Quan, Y., Wang, C., Yan, Y., Wu, G., & Zhang, H. (2016). Impact of Inter‐Basin Water Transfer Projects on Regional Ecological Security from a Telecoupling Perspective. Sustainability, 8(2), 162. http://www.mdpi.com/2071-1050/8/2/162
 54. Raoufi, Y., Shourian, M., & Attari, J. (2015). Capacity Design of Inter-Basin Water Transfer Systems Considering Decision Making Criteria in the Source and the Target Basins. Iranian Journal of Water Resources Research, 11(1) (In Persian).
 55. Saatsaz, M. (2020). A historical investigation on water resources management in Iran. Environment, Development and Sustainability, 22(3), 1749–1785. http://link.springer.com/10.1007/s10668-018-00307-y
 56. Sadeghi, S. H. R., Kazemi Kia, S., Khairfam, H., & Zainab, H. (2016). Experiences and consequences of inter-basin water transfer in the world. Iranian Water Resources Research, 12(2), 120–140 (In Persian).
 57. Sadler, T. D., Nguyen, H., & Lankford, D. (2017). Water systems understandings: a framework for designing instruction and considering what learners know about water. Wiley Interdisciplinary Reviews: Water, 4(1), e1178. http://doi.wiley.com/10.1002/wat2.1178
 58. San-Martín, E., Larraz, B., & Gallego, M. S. (2020). When the river does not naturally flow: a case study of unsustainable management in the Tagus River (Spain). Water International, 45(3), 189–221. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02508060.2020.1753395
 59. Sanchis-Ibor, C., García-Mollá, M., Torregrosa, T., Ortega-Reig, M., & Sevilla Jiménez, M. (2019). Water transfers between agricultural and urban users in the region of valencia (spain). A case of weak governance? .Water Security, 7. https://doi.org/10.1016/j.wasec.2019.100030
 60. Shahbazi, A., & Mousavi, M. (2015). Hidden cost of inter-basin water transfer projects (Case study of Karun Basin). In: Proceeding of Sharif Water and Energy Connection Event. Tehran (In Persian).
 61. Shao, X., Wang, H., & Wang, Z. (2003). Interbasin transfer projects and their implications: A China case study. International Journal of River Basin Management, 1(1), 5–14. http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15715124.2003.9635187
 62. Sinha, P., Rollason, E., Bracken, L. J., Wainwright, J., & Reaney, S. M. (2020). A new framework for integrated, holistic, and transparent evaluation of inter-basin water transfer schemes. Science of The Total Environment, 721. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.137646
 63. Smith, R. C. (2017). Society and social pathology: A framework for progress. springer.
 64. Sobhani, M., & Taghizadeh, M. (2015). Environmental Assessment of Kamal Saleh Dam in the Construction Phase and its Impact on the Biological Environment. In: Proceeding of 5th National Conference on Tourism, Geography and Sustainable Environment. Hamedan, Iran (In Persian).
 65. Tortajada, C., & van Rensburg, P. (2020). Drink more recycled wastewater. Nature, 577(7788), 26–28. https://doi.org/10.1038/d41586-019-03913-6
 66. VandenBos, G. R. (Ed.). (2015). APA dictionary of psychology (2nd ed.). American Psychological Association, https://doi.org/10.1037/14646-000
 67. Várallyay, G. (2010). The impact of climate change on soils and on their water management. Agronomy Research, 8, 385–396.
 68. Wang, Y. (2004). Environmental Degradation and Environmental Threats in China. Environmental Monitoring and Assessment, 90(1–3), 161–169. http://link.springer.com/10.1023/B:EMAS.0000003576.36834.c9
 69. Irna news. (2018). Water storage capacity of Kamal Saleh Arak dam decreased by 30%. Retrieved from https://www.irna.ir/ (Last access 28 Dec. 2021).
 70. Center of Sterategic Studies. (2017). Water transfer; more destructive than dam. Retrieved from http://www.css.ir/ (Last access 28 Dec. 2021).
 71. Willis, J. W., Jost, M., & Nilakanta, R. (2007). Foundations of qualitative research: Interpretive and critical approaches. sage.
 72. Zarabi, A., Halabian, A., & Shabankari, M. (2007). Inter-basin water transfer planning from Karun to Zayandehrud. Journal of Isfahan University, 22 (In Persian).
 73. Zehtabian, G., Khosravi, H., & Ghodsi, M. (2010). High Demand in a Land of Water Scarcity: Iran. In Water and Sustainability in Arid Regions, 75–86. http://link.springer.com/10.1007/978-90-481-2776-4_5
 74. Zhang, L., Li, S., Loáiciga, H. A., Zhuang, Y., & Du, Y. (2015). Opportunities and challenges of interbasin water transfers: a literature review with bibliometric analysis. Scientometrics, 105(1), 279–294. http://link.springer.com/10.1007/s11192-015-1656-9
 75. Zhuang, W. (2016). Eco-environmental impact of inter-basin water transfer projects: a review. Environmental Science and Pollution Research, 23(13), 12867–12879. http://link.springer.com/10.1007/s11356-016-6854-3 .