کاربرد فرآیند مسکات برای ارزیابی و بهبود عملکرد شبکه آبیاری و زهکشی گتوند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه آبیاری، دانشکده کشاورزی دانشگاه مشهد، مشهد، ایران، و دانشجوی دکتری، گروه مهندسی و مدیریت آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

2 استاد گروه مهندسی و مدیریت آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

چکیده

محدودیت منابع آب و بهره‌وری پایین آب در بخش کشاورزی، به عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده آب، ضرورت بهبود عملکرد شبکه‌های آبیاری را ایجاب می‌نماید. برای این منظور یکی از اقدامات لازم، استفاده از رویکردی نظام‌مند برای ارزیابی و بهبود عملکرد سامانه‌های آبیاری می‌باشد. رویکرد مسکات (MASSCOTE) روشی همه جانبه در ارزیابی سامانه‌های آبیاری در مقیاس متوسط تا بزرگ، از دیدگاه بهبود عملکرد تحویل آب است. مسکات در چارچوب یک روش گام‌به‌گام به تهیه برنامه‌های نوگرایی کمک می‌کند. در این تحقیق ارزیابی و بهبود عملکرد شبکه آبیاری گتوند با استفاده از رویکرد مسکات صورت گرفت. براساس نتایج به‌دست آمده، مشارکت بهره‌برداران و تلفیق نظرات و خواسته‌های منطقی آن‌ها در مدیریت شبکه گتوند، می‌تواند راهگشای حل بسیاری از مسائل شبکه باشد. ایجاد تشکل‌های آب‌بران، موجب کاهش مشکلات مرتبط با تخلفات برداشت آب، و سهولت دسترسی به بهره‌برداران و تنظیم قراردادهای ایشان می‌شود. اصلاح شیوه مرسوم توزیع آب و جایگزینی آن با روش توزیع حجمی، ظرفیت مناسبی برای کاهش تلفات آب و ارتقاء بهره‌وری در شبکه ایجاد می‌کند. با توجه به محاسبات صورت گرفته، آب ورودی، نشت و زهکشی شبکه به ترتیب 5/1209، 2/113 و 771 میلیون مترمکعب می‌باشند. براساس بیلان آبی شبکه، میزان تبخیر-تعرق محصولات 325 میلیون مترمکعب و نیاز خالص آبیاری با استفاده از اطلاعات هواشناسی، 389 میلیون مترمکعب محاسبه گردید، که میزان تبخیر-تعرق سالانه محصولات، 64 میلیون مترمکعب کمتر می‌باشد. با توجه به نتایج مسکات، جهت بهبود عملکرد شبکه، اصلاح بیلان آبی و تامین بهتر نیاز آبی محصولات، اصلاح الگوی کشت، بهبود روش‌های آبیاری، و اصلاح ساختار مدیریت شبکه توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Application of MASSCOTE approach to evaluate and improve the performance of Gotvand irrigation and drainage network

نویسندگان [English]

 • Sepideh Rahmati 1
 • Mohammad Javad Monem 2
1 . M. Sc. Graduate Department of Irrigation, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran, and Ph. D. Student, Department of Water Engineering and Management, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
2 Professer Department of Water Engineering and Management, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Limited water resources and low productivity of water consumption in agricultural sector, as the largest water consumer, necessitate performance improvement of irrigation networks. One of the necessary measures to do this is to use a systematic and comprehensive approach to evaluate and improve the performance of irrigation systems. The MASSCOTE approach is a comprehensive approach for modernizing medium to large-scale irrigation systems in terms of improving water delivery performance. MASSCOTE helps evaluate and prepare modernization programs in a step-by-step manner. In this research, the performance evaluation and improvement of Gotvand irrigation network was evaluated using the MASSCOTE approach. Based on the obtained results, the participation of users and the integration of their opinions and logical demands in the management of Gotvand Network, can be the solution to many problems. Establishment of water consumer association will reduce the problems related to water abstraction violations, and make it easier for users to access and regulate their contracts. Modifying the conventional method of water distribution, by volumetric distribution method creates a good capacity to reduce water losses and improve productivity in the network. According to the calculations, the annual supplied water, leakage and drainage of the network are 1209.5, 113.2 and 771 million cubic meters, respectively. Based on the network water balance, the evapotranspiration rate of crops was estimated at 325 million cubic meters, and the net irrigation requirement was calculated using meteorological information, was 389 million cubic meters, which is 64 million cubic meters less than the evapotranspiration rate. According to the results of MASSCOTE, in order to improve the network performance, the water balance should be improved to better maintain crop water requirement. It is recommended to change the cultivation pattern to a lower water consume pattern, and to reform the irrigation methods, and network management structure.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Modernization
 • Network management evaluation
 • Operation and maintenance management
 • Water delivery services
 1. Amiri Takaldani, E., & Samadi, A. (2014). Modernization of Irrigation Management, MASSCOTE Approach. Iranian National Committee of Irrigation and Drainage (IRNCID), 157, 257. (In Persian)
 2. Ahmadizadeh, M., Ehsani, M., & Wahaj, R. (2011). Application of MASSCOTE methodology in Dez irrigation & drainage system. In Proceedings of 21st international Congress on Irrigation & Drainage, Iran Water Resources Management Company, Iran Ministry of Energy, Tehran. (In Persian)
 3. Bahredar, D., Ghaheri, A., Ehsani, M., Zolfaghari, A., Borhani, N., Farhadi, E., Esna-Ashari, M., Garavi, H., & Razmjoo, M. G. (2004). Irrigation and drainage performance assessment practical guidelines. Iranian National Committee on Irrigation and Drainage (IRNCID), Publication No. 103, pp. 235. (In Persian).
 4. Bahredar, D., & Alyasin, M. (2002). Modern water control and management practices in irrigation. Iranian National Committee on Irrigation and Drainage (IRNCID), Pubication No. 71. pp. 256. (In Persian).
 5. Bettili, L., Pek, E., & Salman, M. (2019). A decision support system for water resources management: The case study of MUBUKU irrigation scheme, Uganda. Sustainability, MDPI Journal. Publication No. 11.
 6. Cherni-Čadro, S., Zaccaria, D., & Čadro, S. (2015). Assessing the Hydraulic Sensitivity of Pressurized Irrigation Delivery Neyworks Through the MASSCOTE/MASSPRES Rational. Sixth International Scientific Agricultural Symposium, Agrosym, Jahorina, Bosnia and Herzegovina, October 15-18, 2015, pp. 1271-1277.
 7. Elshaikh, AE., Jiao, X., & Yang, S. (2018). Performance evaluation of irrigation projects: Theories, methods, and techniques. (Review), Journal of Agricultural Water Management, 203 (C), PP. 87-96.
 8. (2009). Modernization strategy for irrigation management, MASSCOTE applications in Uttar Krishna project Karnataka. India: Research report. pp. 113.
 9. (2008a). A MASSCOTE Case Study in Karnataka-India Ghataprabha Left Bank Canal-KNNL Modernization Strategy for Irrigation Management: Working Document. pp. 57.
 10. (2008b). Modernization strategy for irrigation management. Main Ganga canal system. Uttar Pradesh. India: Working Document. pp. 36.
 11. (2007a). Modernization strategy for irrigation management. Hemavati project. Karnataka. India: Working Document, pp. 52.
 12. (2007b). Modernization strategy for irrigation management. Bhadra project. Karnataka. India: Working Document, pp. 69.
 13. (2007c). Modernization strategy for irrigation management. Jaunpur branch System. Uttar Pradesh. India: Working Document, pp. 54.
 14. (2006). A methodology to modernize irrigation services and operation in canal systems in Sunsary Morang and Naryani. Nepal: Working Document, pp. 60.
 15. Gharavi, H., Farhadi, E., Borhan, N., Zolfaghari, A., Ghaheri, A., Ehsani, M., Bahredar, D., Esnaashari, M., & Monem, M. J. (2001). Rapid appraisal process and the application in irrigation and drainage. Iranian National Committee on Irrigation and Drainage (IRNCID), 96, 106. (In Persian).
 16. Ghaheri, A, Monem, M. J., Gharavi, H., Borhan, N., Zolfaghari, A., Ehsani, M., & Poorzand, A. (2000). Theoretical and computer model of performance evaluation of irrigation and drainage systems. In Proceedings of the 10th Conference of the Iranian National Committee of Irrigation and Drainage. Pp. 143-154. (In Persian).
 17. Khalhkali, M., Monem, M. J., & Ebrahimi, K. (2008). Development of Decision Support System for Performance Evaluation and Improvement of Irrigation and Drainage Networks, of Agricultural Engineering Research, 9(1), 125-140. (In Persian).
 18. Kumar, R., Shukla, N., Nigam, D. P., & Verma, V. K. (2010). Modernizing SARDA SAHAYAK canal system: The MASSCOTE approach. Irrigation & Drainage Journal, 59, 53-75.
 19. Malano, H. M., & van Hofwegen, P. (1999). Management of irrigation and drainage systems a sevice Approach, IHE Monograph 3, CRC Press. pp. 147.
 20. Mumba, F. K., Kabuti, V. N., Kiptala, J. K., & Nyadawa, M. O. (2017). Evaluation of Irrigation System Operation and Management Using the MASSCOTE Approach: A Case Study of Bura Irrigation Scheme, Kenya, International Journal of Science and Research (IJSR), 7(9), September 2018, 1527-1538.
 21. National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. (2018). Future water priorities for the nation: Directions for the US geological survey water mission area. National Academies Press.
 22. Renault, D. (2008). MASSCOTE Sensitivity analysis of irrigation structures. Technical Briefs, FAO. Rome. Italy, pp. 66.
 23. Renault, D., Facon, T., & Vahaj, R. (2007). Modernizing irrigation management-the MASSCOTE approach. FAO. Publication 63, Rome. Italy, PP. 207.
 24. Restrepo, C. G. (1983). A methodology to evaluate the performance of irrigation system: application to Philippine national system; PhD. Theses, Cornell University.
 25. Talaat, E. G. (2018). Examining an Egyptian Irrigation Network using MASSCOTE Approach, Journal of Soil Sciences and Agricultural Engineering, 9(2), 1-12.
 26. Winardi, Azmeri, Masimin. (2020). A study of performance of the irrigation system in the Pandrah irrigation area. Journal of civil engineering & planning archives, 3(2), 158-165.