تغییرات ضرایب توانی و زمان پیشروی آب در مدیریت آبیاری جویچه‌ای یک در میان متناوب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار بخش تحقیقات آبیاری و فیزیک خاک، موسسه تحقیقات خاک و آب، کرج، ایران

2 بخش تحقیقات آبیاری و فیزیک خاک، موسسه تحقیقات خاک و آب، کرج، ایران

چکیده

سرعت پیشروی آب از معیارهای مهم در تعیین زمان آبیاری است. در این راستا تحقیقی بمنظور بررسی و مقایسه زمان پیشروی جریان آب در جویچه‌ها در دو روش مدیریت آبیاری معمول و یک در میان متناوب انجام شد. نتایج با اندازه‌گیری زمان و فاصله پیشروی جریان آب در جویچه‌ها، در دو مقطع زمانی اواسط و اواخر دوره رشد ذرت نشان داد بطور متوسط سرعت پیشروی آب در مدیریت آبیاری معمول در اواسط فصل با دبی‌های ورودی 15/0، 28/0، 35/0 و 46/0 لیتر بر ثانیه به ترتیب 8/1، 4/2، 6/1 و 6/1 برابر و در اواخر فصل رشد به ترتیب 3/1، 6/1، 4/1 و 5/1 برابر سریعتر از مدیریت آبیاری یک در میان متناوب بود. تغییرات رطوبت خاک نشان داد که میزان رطوبت سطحی خاک در آبیاری یک در میان متناوب 28 درصد نسبت به آبیاری تمامی جویچه‌ها کمتر می‌باشد. ضرایب معادله پیشروی آب در جویچه‌ها با افزایش دبی ورودی دارای روند افزایشی بود. با افزایش دبی جریان از 15/0 تا 46/0 لیتر بر ثانیه ضرایب توانی پیشروی r و p به ترتیب در آبیاری تمامی جویچه‌ها 4 و 56 درصد و در آبیاری یک در میان متناوب 12 و 26 درصد افزایش یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Variation of advance power function coefficients and water advance time in alternate furrow irrigation management

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Emdad 1
  • Mitra Samamipour 2
1 Assistant Professor of Irrigation and Soil Physics Department, Soil and Water Research Institute, Karaj, Iran
2 Irrigation and Soil Physics Department, Soil and Water Research Institute, Karaj, Iran
چکیده [English]

Advance time is one of the most important factors, especially for determining irrigation timing. This project has been conducted for determining and evaluation of furrow advance time in two irrigation management including conventional and alternative furrow irrigation. Four different inflow rates within two periods of Maize growth stages for two furrow irrigation management were considered. Results showed, the water advance time in conventional furrow irrigation in two growth stages with inflow rate as 0.15, 0.28, 0.35 and 0.46 l/s were 1.8, 2.4, 1.6 and 1.6 times respectively comparative to alternative furrow irrigation. Also results in end of season revealed that with increasing inflow rate the advance time in conventional furrow irrigation were 1.3, 1.6, 1.4 and 1.5 times as comparatives to a conventional furrow irrigation. Soil surface moisture variation showed that the soil moisture content in alternative furrow irrigation decreased about 28% in comparison with the conventional furrow irrigation. With increasing furrow inflow rate the coefficients of advance power function (r & p) increased about 4 and 56% for conventional and 12 and 26% respectively alternative furrow irrigation.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Deficit irrigation
  • Inflow rate
  • maize
  • Soil moisture
  • Surface irrigation
1. ابراهیمیان ح.، لیاقت ع. م.، پارسی‌نژاد م.، عباسی ف. و نوابیان، م. (1392) حرکت آب در سطح و زیر سطح خاک در آبیاری جویچه‌ای یک در میان و مقایسه آن با آبیاری معمولی. مهندسی آبیاری و آب. 3(11): 1-13.
2. بشارت س. کوچک‌زاده م. و همایی م. (1385) برآورد پارامتریک جبهه پیشروی آب در آبیاری نواری خاک‌های سنگریزه‌ای با استفاده از رطوبت اولیه خاک. تحقیقات مهندسی کشاورزی. 7(37): 103-114.
3. حق نظری ف.، سهیل‌نژاد ع.، امیری ح. و شینی دشتگل ع. (1392) بررسی تغییرات نفوذ تجمعی در آبیاری جویچه‌ای. چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه‌های آبیاری و زهکشی، اهواز، ایران.
4. زواره‌ای مقدم ز. و منتظر ع. ا. (1387) توسعه مدل پیشروی آب در آبیاری شیاری بر اساس شدت جریان ورودی و رطوبت اولیه خاک. دومین سمینار راهکارهای بهبود و اصلاح سامانه‌های آبیاری سطحی. 137-145.
5. عباسی ف. و شینی‌دشتگل ع. (1395) ارزیابی و بهبود مدیریت آبیاری جویچه‌ای در اراضی تحت کشت نیشکر خوزستان. دانش آب و خاک. 26(2): 109- 121.
6. علیزاده، ا. (1381) طراحی سیستم‌های آبیاری. چاپ چهارم، انتشارات دانشگاه امام رضا، مشهد. 450 صفحه.
7. قبادی م. و ابراهیمیان ح. (1394) برآورد نفوذ در آبیاری جویچه‌ای یک در میان ثابت و یک در میان متغیر با استفاده از روش مقیاس‌سازی. تحقیقات مهندسی کشاورزی. 16(2): 13-24.
8. قبادی‌نیا م.، سهرابی ت.، میراب‌زاده م. و Walker W. R. (1384) بررسی اثر افزایش پله‌ای دبی جریان بر روی پیشروی آب در شیار در آبیاری موجی. مجموعه مقالات کارگاه فنی آبیاری سطحی مکانیزه. 101- 116.
9. کیانی ع. و صابری ع. (1393) بررسی عملکرد و مصرف آب در ذرت شیرین تحت تأثیر شیوه‌های مختلف کم آبیاری در دو الگوی کاشت. پژوهش‌های حفاظت آب و خاک. 21(6): 155- 171.
10. مولوی ح.، محمدی م. و لیاقت ع. م. (1390) اثر آبیاری کامل و یک در میان جویچه‌ای بر عملکرد، اجزاء عملکرد و کارایی مصرف آب گوجه‌فرنگی. دانش آب و خاک. 3(21): 115-126.
11. میرزایی ع. ا.، اشرف صدرالدینی س. ع. و ناظمی ا.ح. (1390) شبیه سازی آبیاری موجی و مقایسه آن با جریان پیوسته. مهندسی منابع آب.4: 75-85.
12. Bakker D. M., Raine S. R. and Robertson M. J. (1997) A preliminary investigation of alternate furrow irrigation for sugar cane production. Technical Field Department, CSR Ltd. (Unpublished).
13. Horst M. G., Shamutalov S. S., Goncalves J. M. and Pereira L. S. (2007) Assessing impacts of surge-flow irrigation on water saving and productivity of cotton. Agricultural Water Management. 87: 115 – 127.
14. Kang S., Shi p., Pan Y., Liang Z., Hu X. and Zhang J. (2000) Soil water distribution, uniformity and water-use efficiency under alternate furrow irrigation in arid areas. Irrigation Science. 19: 181-190.
15. Rogers D. H. (1995) Managing furrow irrigation systems. U.S. Department of Agriculture Cooperative State Research Service, No. 93-34296-8454.
16. Scaloppi E. J., Merkley G. P. and Willardson L. S. (1995) Intake parameters from advance and wetting phases of surface irrigation. Irrigation Drainage Engineering. ASCE 121(1): 57–70.
17. Sepaskhah A. R. and Afshar-Chamanabad H.( 2002) Determination of infiltration rate for every-other furrow irrigation. Biosystems Engineering. 82(4): 479–484.
18. Sepaskhah A. R. and Parand A. R.( 2006) Effects of alternate furrow irrigation with supplemental every furrow irrigation at different growth stage of maize (Zea Mays L.). Plant Production Science. 9: 415-421.
19. Siyal A. A., Mashori A. S., Bristow K. L. and Van Genuchten M. Th. (2016) Alternate furrow irrigation can radically improve water productivity of okra. Agricultural Water Management. 173: 55-60.
20. Slatni A., Zayani K., Zairi A., Yacoubi S., Salvador R. and Playan E. (2011) Assessing alternate furrow strategies for potato at the Cherfech irrigation district of Tunisia. Biosystems Engineering. 108(2): 154-163.
21. Tagheianaghdam A., Hashemi R. Khashei A. and Shahidi A. (2015) The effect of Deficits irrigation method of alternative furrow irrigation on yield of Sweet Corn. Research Journal of Fisheries and Biology.10(10): 816-822.
22. Thind H. S., Buttar G. S. and Aujla M.S. (2010) Yield and water use efficiency of wheat and cotton under alternate furrow and check-basin irrigation with canal and tube well water in Punjab, India. Irrigation Science. 28: 489–496.