نویسنده = مأمن پوش، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی عملکرد فنی و هیدرولیکی برخی از سامانه های آبیاری میکرو در استان اصفهان

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 273-286

مسعود فرزام نیا؛ علیرضا مأمن پوش؛ مختار میران زاده