کلیدواژه‌ها = مواد آلی
بررسی تاثیر کاربرد بیوچار و کاه گندم بر بهره وری آب آبیاری در گیاه جو

دوره 11، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 699-711

حسین عباسعلیان؛ جابر سلطانی؛ علی بهرامی سامانی؛ سید ابراهیم هاشمی گرم دره؛ اعظم برزویی؛ مریم احمدوند


ارزیابی فنی بهره برداری فیلترهای دیسکی تجهیزات فیلتراسیون در سیستم های آبیاری میکرو

دوره 5، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 1-9

مسعود غفاری؛ جابر سلطانی؛ مهدی اکبری؛ علی رحیمی خوب