کلیدواژه‌ها = سیستم استنتاج فازی - عصبی تطبیقی (ANFIS)
تخمین هوشمند دبی روزانه با بهره گیری از سامانه استنباط فازی - عصبی تطبیقی

دوره 2، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 69-80

مرتضی نبی زاده؛ ابوالفضل مساعدی؛ امیر احمد دهقانی