نویسنده = ���������� ������ ������������ ������ ��������
بررسی تغییرات ریخت‌‌شناسی مصب‌‌ها (شبیه‌سازی عددی رودخانه شلمانرود با نرم‌افزار MIKE21)

دوره 12، شماره 3، شهریور 1401، صفحه 541-560

سارا غفاری؛ سید حسین قریشی نجف آبادی؛ محمدرضا مجدزاده طباطبایی