نویسنده = �������������� ������������ ����������
ارزیابی سامانه‌های‌ آبیاری نخلستان‌های بوشهر و تعیین مناسب‌ترین سامانه با استفاده از روش AHP

دوره 8، شماره 2، مهر 1397، صفحه 211-225

مهکامه سادات نائینی؛ عبدالمجید لیاقت؛ بیژن نظری